Igazgatóhelyettes

Nyíregyházi Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nyíregyházi Egyetem
Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

igazgatóhelyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. január 1. - 2021. december 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- az iskolai pedagógiai nevelőmunka általános tartalmi tervezése, szervezése és irányítása (1-12. évfolyam), - az osztályfőnöki tevékenység, az osztályfőnöki munkaközösség munkájának tervezése, szervezése és ellenőrzése (1-12. évfolyam), - az Iskolai Pedagógiai Munkacsoport (PMCS) tevékenységének tervezése, szervezése és ellenőrzése. (iskolapszichológia, logopédia, gyógytestnevelés, ifjúságvédelem, szabadidő-szervezés), - a nevelési értekezletek tervezése, szervezése és koordinálása, - az iskolában végzett mérések és értékelések tervezése, szervezése és koordinálása (például kompetenciamérés),- az iskola-egészségügyi ellátás, a munka-, baleset- és tűzvédelem tervezése, szervezése és koordinálása, - a szülői közösségekkel (SZMK) való együttműködés, az iskola-szülő kapcsolattartás egyes formáinak tervezése, szervezése és koordinálása. A fogadóórák és a szülői értekezletek rendjének kialakítása, szervezése és ellenőrzése, - a diák önkormányzati tevékenység (DÖK) tervezése, szervezése és koordinálása (1-12. évfolyam), - az iskolai ünnepélyek-ünnepségek tervezése, szervezése és koordinálása. 1-12. évfolyam, - a tanulmányi versenyek tervezése, szervezése és koordinálása (1-12. évfolyam).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        magyar állampolgár,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség,

        pedagógus végzettséget igazoló alapdiploma,

        közoktatási vezető pedagógus szakvizsga,

        minimum 10 év pedagógus pályán eltöltött gyakorlat,

        legalább „Pedagógus II” besorolás,

        osztályfőnöki beosztásban szerzett tapasztalat,

        DÖK segítő pedagógusként szerzett tapasztalat,

        innovatív szellemiség, jó szervező és kommunikációs készség, aktív közéletiség,

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

        Vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        gyakorlóiskolai vezetői beosztásban szerzett legalább öt éves tapasztalat,

        további főiskolai vagy egyetemi végzettség,

        kommunikatív idegennyelv-tudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz (benne jelenlegi munkahelyének megnevezése, beosztása, munkaköri besorolása, eddigi szakmai és vezetői tevékenységének ismertetése), motivációs levél.

        Végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata (külső pályázó esetén azok közjegyző által hitelesített másolata).

        Idegen-nyelv tudást tanúsító okiratok közjegyző által hitelesített másolata.

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik.

        Külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

        Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

        Saját névre megcímzett, felbélyegzett olyan méretű válaszboríték, amelyben a pályázati anyag visszaküldhető.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Komáromi István igazgató nyújt, a 42/599-400 /2419 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/472-1/2016. , valamint a beosztás megnevezését: igazgatóhelyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4401 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/472-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgatóhelyettes.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A 1992. évi XXXIII. tv. 20/A § (6) bekezdésére hivatkozva a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül bizottság hallgatja meg. A magasabb vezetői megbízásokra benyújtott pályázatok rangsorolásáról - a bizottság véleményének ismeretében - a Szenátus dönt. Döntését megküldi az igazgatónak, aki a Szenátus véleményének mérlegelésével dönt a megbízás kiadásáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nye.hu - 2016. október 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nye.hu, www.eotvos.nyf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772181   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.