Óvodavezető

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Niklai Mézengúz Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. december 01-től 2021. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8706 Nikla, Berzsenyi D. utca 46.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        legalább 5 év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program (vezetési program)

        iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező testület a személyét érintő ügy tárgyaláskor nyilvános ülést tartson

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester nyújt, a 85/536-015 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével (8706 Nikla, Berzsenyi D. utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1132/2016. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével (8706 Nikla, Berzsenyi Dániel utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1132/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a Kjt. és a Kormányrendelet által meghatározott eljárásrend szerint. A pályáztató minősíti a pályázó szakmai koncepicóját, vezetői képességeit, rátermettségét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 1.

ID: 2746224   Megjelentetés dátuma: 2016.10.02.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.