Könyvtár és Információs Központ Igazgató

Neumann János Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Neumann János Egyetem
Könyvtár és Információs Központ

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, Vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól -ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hatályos jogszabályok, valamint az intézmény belső szabályzatai szerint vezeti és önállóan szervezi a Könyvtár és Információs Központ tevékenységét, különösen:
- szervezi az Egyetem könyvtári, illetve a képzési és kutatási feladatokat támogató elektronikus információszolgáltatást,
- megtervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a szakkönyvtárak munkáját, a szakkönyvtárvezetők együttműködésével, koordinálja a szakkönyvtárak szakmai tevékenységét,
- mindenkori érvényes jogszabályok és szabványok alapján, gondoskodik a szakkönyvtárvezetők együttműködésével a szakkönyvtárak gazdálkodási rendjének betartásáról, könyvtári vagyon megőrzéséről, a könyvtár rendelkezésére bocsátott pénzügyi keretek rendeltetésszerű felhasználásáról,
- gondoskodik a szakkönyvtárak összehangolt szolgáltatásainak megtervezéséről és működtetéséről,- a szakkönyvtárak nyitvatartási idejének, szolgáltatási körének és gyűjtőkörének meghatározása során fokozottan együttműködik a karok dékánjaival, koordinálja a szakkönyvtárak munkáját,
- a gyűjtőköri szabályzat alapján irányítja a szakkönyvtárvezetőkkel együttműködve a szakkönyvtárak gyűjteményszervezését,
- kapcsolatot tart az ALEPH rendszerszoftvert üzemeltető céggel és az MTMT rendszer üzemeltetőjével,
- képviseli a szervezeti egységet a külső szakmai partnerek és belső egyetemi testületek felé,
- részt vesz a műszaki szakkönyvtár munkafolyamataiban, és olvasószolgálati munkájában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség

        Felsőfokú szakirányú képzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat

        Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ALEPH integrált rendszer ismerete, vezetői tapasztalat, felsőoktatási könyvtári tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs készség,

        Pedagógiai érzék,

        Önálló, igényes, precíz munkavégzés,

        Együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó jelenlegi munkahelyét és beosztását, az eddigi szakmai munkáját és vezetői tevékenységének részletes ismertetését, a Könyvtár és Információs Központ működésére és fejlesztésére vonatkozó fejlesztési terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

        A pályázathoz mellékelni kell: részletes szakmai önéletrajzot, végzettséget igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

        A pályázó hozzájáruló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        A pályázati anyagokat a pályázati eljárás alatt, annak lezárulásáig kezeljük, ezt követően a Kjt. 20/a §. (7) bek. alapján járunk el.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 86 / 2017 , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtár és Információs Központ Igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 86 / 2017, valamint a munkakör megnevezését: Könyvtár és Információs Központ Igazgató.

vagy

        Elektronikus úton Munka-,és Bérügyi Iroda részére a allaspalyazat@uni-neumann.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Neumann János Egyetem, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban az egyetem belső szabályzataiban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-neumann.hu - 2017. október 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 3.

ID: 3206142   Megjelentetés dátuma: 2017.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.