Intézet igazgató

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet

intézet igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A NAIK Állattenyésztési, Takarmányozási és Húsipari Kutatóintézet feladatellátásának, KFI tevékenységének szervezése és irányítása, a kitűzött szakmai célok megvalósulásának folyamatos ellenőrzése, értékelése; NAIK társintézetekkel való szoros együttműködés; hazai és nemzetközi pályázatokon való aktív részvétel; a kutatási eredmények széles körű terjesztése, gyakorlati alkalmazásuk elősegítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kjt-nek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról rendelkező 84/2011.(V.26.) Korm. rendelet rendelkezései és a 70/2011. (VII.26.) VM. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú,

        Angol nyelv tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Kutatóintézet vagy kutatási-oktatási szervezeti egység vezetésében szerzett vezetői tapasztalat; - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Ágazati szakmai szervezet részéről kiadott támogató ajánlás;

        Szakirányú tudományos fokozat (PhD/Kandidátus

        Az ágazat vállalati szereplőinek ismerete, jó szakmai kapcsolati háló

Elvárt kompetenciák:

        Jó problémamegoldó képesség, kreativitás, kapcsolatteremtő készség, gyakorlat-orientáltság.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltűntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével;

        • Egyetemi végzettséget, nyelvtudást, egyéb végzettséget, esetleg tudományos fokozatot igazoló iratok másolata (eredeti okmányok bemutatása a pályázat elnyerése esetén szükséges);

        • Az intézet vezetésére, fejlesztésére vonatkozó koncepció;

        • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat)

        • Orvosi igazolás, mely a pályázó magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja;

        • Nyilatkozat, melyben intézetigazgatói megbízása esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását;

        • Nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy a pályázat anyagát és az ehhez kapcsolódó személyes adatait, pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, kezelhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szikura Jánosné nyújt, a 06-28-526-180 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (Gödöllő 2100, Szent-Györgyi Albert út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/4256-1/2016 , valamint a beosztás megnevezését: intézet igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Szent -Györgyi Albert út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NAIK/4256-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézet igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók alkalmasságát a benyújtott pályázatok és személyes szakmai meghallgatás alapján a NAIK főigazgatója által felkért bíráló bizottság értékeli és fogalmaz meg javaslatot a főigazgató részére, aki a földművelésügyi miniszter egyetértésével dönt az intézetigazgató személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        NAIK honlap - 2016. október 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.naik.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750099   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.