Nagyrábé Nagyközség Konyhája élelmezésvezető

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagyrábé Nagyközség Központi Konyhája

konyhavezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. január 1. napjától 2021. december 31. napjái-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4173 Nagyrábé, Rétszentmiklósi út 2/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető.
A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Vezeti és irányítja Nagyrábé Nagyközség Konyhája munkáját, ellátja az ehhez kapcsolódó tervezési, szervezési és ellenőrzési feladatokat. Gondoskodik az élelmezési anyagok naprakész nyilvántartásának vezetéséről. Felelős a főzőkonyhákban előállított ételek minőségéért, mennyiségéért, az ételek kiadásáért. Összehangolja és ellenőrzi a konyhai dolgozók tevékenységét. Étlapot állít össze, összeállítja a nyersanyagszükségletet, gondoskodik azok beszerzéséről, a megkötött szerződések szerint, nyilvántartja és ellenőrzi a raktárkészletet. Elkészíti a nyersanyagkiszabást. Felelős a konyha élelmiszer biztonságáért, a konyha rendeltetésszerű működéséért, betartja és betartatja a HCCP, a közegészségügyi, járványügyi, és egyéb vonatkozó jogszabályokat, előírásokat. Ellenőrzi a pénzügyi bizonylatokat, azokat bevételezi, szakmai teljesítésigazolással látja el. Részt vesz a leltározási munkákban • gyakorolja a munkáltatói jogokat a konyhai dolgozók tekintetében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, érettségi és élelmezésvezetői szakképesítés,

        önkormányzati és/vagy köznevelési intézményben eltöltött szakirányú (minimum) középfokú képesítés és - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű számítógépes ismeret,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        gépjárművezetői engedély

        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

        részletes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata

        a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

        nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok

        nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Peténé Majoros Emese jegyző nyújt, a 54/477-020 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4173 Nagyrábé, Kossuth Lajos út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3495/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Nagyrábé Nagyközség Konyhája élelmezésvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4173 Nagyrábé, Kossuth Lajos utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3495/2016., valamint a munkakör megnevezését: Nagyrábé Nagyközség Konyhája élelmezésvezető.

        Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, 4173 Nagyrábé, Kossuth Lajos út 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a beérkező pályázatokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        helyben szokásos módon - 2016. november 28.

        Nagyrábé Nagyközség honlapján - 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyrabe.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2832023   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.