Közművelődési szakember I., II.; vagy főkönyvtáros, könyvtáros, informatikus könyvtáros

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagykátai Városi Könyvtár és Művelődési Központ

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. 02. 01.-2023. 01. 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 15/A.

Pest megye, 2760 Nagykáta, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.

Pest megye, 2760 Nagykáta, Jászberényi út 92.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetőjének feladata a könyvtári és a közművelődési intézményegységek szakszerű és törvényes működtetése. A gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási törvény tartalmazza. A takarékos gazdálkodás, az intézmény közép-és hosszútávú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása. Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban és a fenntartói döntésekben a vezető részére előírt feladatokat. Aktualizálja az intézmény SZMSZ-ét és az intézmény más kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit. Közművelődési tevékenység területén az intézmény jelentős feladatot lát el a városi rendezvények megszervezésében. Gondoskodik a dolgozók szakmai továbbképzéséről. Kezdeményezi és irányítja a szakmai pályázatokon való részvételt, közreműködik a fenntartó által készítendő pályázatokon.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Felsőfokú szakirányú végzettség és szakképzettség a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. évi (XI.20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdése vagy a 6/B. § (1) bekezdése szerint. ,

        A 150/1992. (XI.20.) Korm. rend. 6/A. § (1) bekezdése c) pontjában felsoroltak alapján - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        A 150/1992. (XI.20.) Korm. rend. 6/B. § (1) bekezdése c) pontjában felsoroltak alapján - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        intézmény működéséből fakadóan a hétvégi túlmunka vállalása, valamint a város kulturális életében való aktív részvétel

        magyar állampolgárság

        a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        büntetlen előélet

        A 150/1992 (XI.20.) Korm.rend. 6/G. § (2) bekezdésben meghatározott államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi.

        A 150/1992. (XI.20.) Korm.rend. 6/G. § (3) bekezdése alapján a magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a (2) bekezdés szerinti tanfolyamot a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

        A 150/1992. (XI.20.) Korm.rend. 6/B. § (4) bekezdés a) pontja szerinti könyvtári minőségirányítás területén 120 órás képzés keretében szerzett ismeretekkel rendelkezik vagy a pályázat benyújtásakor az a) pont szerinti képzésben vesz részt és azt igazolja.

        A 150/1992. (XI.20.) Korm.rend. 6/B. § (5) bekezdés alapján a (4) bekezdés b) pontja alkalmazása esetén a képzés elvégzését a magasabb vezetői megbízás kezdetétől számított 2 éven belül igazolni kell, ennek hiányában a munkáltató a magasabb vezetői megbízást visszavonja.

        A 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/F. § (1) bekezdése alapján az alapító okirata szerint több kulturális intézményi funkciót ellátó költségvetési szerv vezetésére megbízást – az a közalkalmazott is kaphat, aki legalább az egyik kulturális intézménytípus intézményvezetővel szemben támasztott követelményeinek megfelel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program

        előírt iskolai végzettséget, amennyiben szükséges a nyelvismeretet igazoló okmányok másolata

        3 hónapnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a pályázó nem áll a közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez és továbbításához hozzájárul

        a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy pályázatát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati elbírálásra vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelzettségének eleget tesz

        a pályázó legalább 5 éves szakmai tapasztalatát igazoló dokumentumok hitelesített másolata

        A 150/1992. (XI.20.) Korm.rend. 6/G. § (2) bekezdésben meghatározott államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi.

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dorner Gábor polgármester nyújt, a 06-29/641-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Dózsa György út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/13981/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember I., II.; vagy főkönyvtáros, könyvtáros, informatikus könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2761 Nagykáta, Dózsa György út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/13981/2017., valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési szakember I., II.; vagy főkönyvtáros, könyvtáros, informatikus könyvtáros.

vagy

        Személyesen: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2. 6-os bejárat, emelet, Titkárság .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a pályázót a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg. A bizottság véleményét mérlegelve a kinevezésről és a vezetői megbízásról a képviselő-testület dönt. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól. Újonnan létesített jogviszony esetén a Kjt. 21/A. § (1) bekezdés alapján a próbaidő 3 hónap. A pályázat eredményéről a pályázók az elbírálást követően, 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nagykata.hu - 2017. november 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykata.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 10.

ID: 3239653   Megjelentetés dátuma: 2017.11.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.