Bölcsődevezető

Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde
Meseház Bölcsőde

bölcsődevezető (vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. január 1-től 2021. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Attila utca 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kisgyermeknevelő munkakör betöltése mellett a Meseház Bölcsőde vezetése, irányítása a munkaköri leírásban szereplő feladatok és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján. Az intézmény közfeladata: gyermekek napközbeni ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet I. rész I. Alapellátások 2.C pontja szerinti iskolai végzettség,

        legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

        vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

        a Kjt. 20. § (2c) és (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó részletes szakmai életrajzát,

        a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyző által hitelesített másolatát,

        az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolását,

        a Meseház Bölcsőde vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programját,

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Böröndi Ágnes intézményvezető nyújt, a 93/314-340 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-16/2016 , valamint a beosztás megnevezését: bölcsődevezető .         Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7. A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-16/2016, valamint a munkakör megnevezését: bölcsődevezető .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. és a Kjt. vhr. előírásainak megfelelően a pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság – a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésről a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde honlapján (http://egyesitett-bolcsode.mlap.hu)

        Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja (www.nagykanizsa.hu)

        Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével. A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://egyesitett-bolcsode.mlap.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 3.

ID: 2712798   Megjelentetés dátuma: 2016.09.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.