Családsegítő

Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagykanizsai Család-és Gyermekjóléti Központ
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrinyi Miklós utca 51.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális és/vagy mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése, a gyermekek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése, az intézmény ügyfelei részére történő családsegítés keretében

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú. mellékletének II. rész I. alapellátások, családsegítő munkakör betöltéséhez szükséges képesítés,

        18. életév betöltése, büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szociális területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség, csapatmunkára való képesség, pontosság, empátia, kapcsolatteremtő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, képesítést igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, illetve nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Soós Renáta nyújt, a 06-20/531-9080 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Zrinyi Miklós utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 42-40/2016. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 42-40/2016., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Személyesen: Kissné Soós Renáta, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrinyi Miklós utca 51. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat bizottság véleményezi. A bizottság az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat személyesen hallgatja meg, majd a pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a munkáltatói jogkör gyakorlója elé terjeszti. A munkakör betöltéséről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázati eljárás eredményéről valamennyi pályázót írásban értesítünk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagykanizsa város honlapja (www.nagykanizsa.hu) - 2016. október 10.

        Zalakomár Nagyközség honlapja (www.zalakomar.hu) - 2016. október 10.

        Surd Község honlapja (www.surd.hu) - 2016. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igazolást kell, hogy tartalmazzon arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20.§. (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek. A pályáztató a pályázati határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetőséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésőbb a bizottság meghallgatásán kell bemutatni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nkcsgyjk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761643   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.