Igazgató

Mór Városi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Lamberg-kastély Kulturális Központ

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. december 1. - 2021. november 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8060 Mór, Szent István tér 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, aki felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. Feladata a könyvtári és közművelődési tevékenységek összefogása, tovább fejlesztése, ezen belül a német nemzetiségi kultúra ápolása. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői szintű irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, közművelődési szakember,

        közművelődési területen végzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        -magyar állampolgárság, -cselekvőképesség, -büntetlen előélet, nem áll a Kjt. 20. § (2) bek. d) p. szerinti büntetőelj. hat. alatt, -a 150/1992.(XI.20.)Korm.rend.6/A.§.(1),a6/B.§(1)bek.megh.végz.,szakkép.,szakm. gyak. és egyéb felt. ua. § (3) és (4) bekezdésének rendelkezéseit, illetve 6/E. § (1) bek. megh. végz., szakkép., szakm.gyak., egyéb felt, azzal, hogy a Korm.rend. a 6/F.§(1)bek. fogl. is érvényesülnek, -vagyonnyilatkozat tétel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        -3 hónapnál nem régebbi erk.biz. -részletes szakmai önéletrajz, -az int. vezetésére, fejlesztésére vonatk. program, -isk. végz. szakképz. 5 év szakm.gyak.igazoló okiratok, -150/1992.(XI.20.)Korm.r.6/G.§-ban meghatározottak, -nyilatkozatok: -a vagyonnyilt-tételi köt. vállalásáról, -arra vonatk., hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt.41.§(2)bek-ben meghatározottak -pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pály. anyagba betekinthet, -pályázattal összef.szem.adatok kez-hez való hozzájár.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Némethné Utry Edit Humánügyi Irodavezető nyújt, a 06/30-8199196 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mór Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/3703/2016. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Mór Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/3703/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

és

        Elektronikus úton Fenyves Péter polgármester részére a fenyves@mor.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a betöltendő munkakör feladatait érintően, a szakértelemmel rendelkező bizottsági meghallgatást követően dönt a képviselő-testület a benyújtási határidőt követő legközelebbi képviselő-testületi ülésén. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mor.hu - 2016. október 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mor.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750008   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.