Óvodapedagógus

Miskolci József úti Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Miskolci József úti Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3531 Miskolc, József utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek megfelelve az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata valamint Pedagógiai Programja alapján óvodapedagógusi feladat ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        A pályázó hozzájáruló nyilatkozatának csatolása arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik

        A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyéni bánásmód, differenciált fejlesztés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ECDL

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs készség, másság iránti tolerancia,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Smizsánszkyné Marján Ida óvodavezető nyújt, a 46/508-817 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolci József úti Óvoda címére történő megküldésével (3531 Miskolc, József utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 150/2016. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci József úti Óvoda címére történő megküldésével (3531 Miskolc, József utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 150/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az óvoda nevelőtestületének, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint fenntartó - véleményezését követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse. A felhívásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.miskolc.hu - honlapon - 2016. november 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az illetmény megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról megnevezésű 326/2013. (VIII.30.) kormány rendelet (Vhr.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A pályázati kiírása közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. Elbírálás után a felvételt nem nyert pályázatok 2017. január 31. napjáig átvehetők, ezt követően megsemmisítésre kerülnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 23.

ID: 2826294   Megjelentetés dátuma: 2016.11.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.