Tagóvoda-vezető

Miskolci József úti Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Miskolci József úti Óvoda
Brunszvik Teréz Tagóvoda

Tagóvoda-vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.02.01 - 2022.02.01.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Mátyás király út 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a tagintézményben folyó nevelői munka vezetése, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása, óvodapedagógusi feladatok. Szervezi, irányítja, ellenőrzi a tagóvoda működéséhez szükséges pedagógiai, tanügyi, gazdálkodási, ügyviteli teendőket, és a tagóvodában dolgozók feladatellátását, valamint ellátja óvodapedagógusi feladatait. Végrehajtja az intézményi SZMSZ-ben rögzített és az intézményvezető által rá delegált vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Óvodapedagógus - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        Szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Szakmai gyakorlatot - 3-5 év - igazoló dokumentumok

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. 41. §. (2) bekezdés b., pontja szerinti összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti

        A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        A megpályázott tagóvoda vezetésére vonatkozó tagóvoda-vezetői szakmai koncepció

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        tagóvoda-vezetői ismeretek - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        ECDL

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű vezetői készségek, képességek,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Smizsánszkyné Marján Ida óvodavezető nyújt, a 46/508-817 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolci József úti Óvoda címére történő megküldésével (3531 Miskolc, József utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 147/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Tagóvoda-vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci József úti Óvoda címére történő megküldésével (3531 Miskolc, József utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 147/2016., valamint a munkakör megnevezését: Tagóvoda-vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról az óvoda nevelőtestületének, valamint a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint Fenntartó - véleményezését követően a munkáltatói jogkör gyakorlója, az óvoda vezetője dönt. A felhívásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.miskolc.hu - honlapon - 2016. november 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A megbízás vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához kötött. Az illetmény és a magasabb vezetői pótlék megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról megnevezésű 326/2013. (VIII.30.) Kormány rendelet (Vhr.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatokat kiíró szerv felel. Elbírálás után a felvételt nem nyert pályázatok 2017.január 31. napjáig átvehetőek, ezt követően megsemmisítésre kerülnek

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 23.

ID: 2826258   Megjelentetés dátuma: 2016.11.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.