Tanársegéd

Miskolci Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

az Egészségügyi Kar
Gyakorlati Módszertani és Diagnosztikai Intézetébe

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egészségügyi Kar radiográfus képzés részét képező anatómiai, biológiai és szakmai képalkotó diagnosztikai tárgyak oktatása, különös tekintettel az UH, CT, MRI tárgyakra, szakdolgozatok és TDK pályamunkák konzulensi és opponensi feladatainak ellátása, képzési programok felülvizsgálata, aktualizálása és organizációja, aktív részvétel kutatásokban, a hazai és nemzetközi szakmai közéletben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény; a Kjt nemzeti felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII.12.) Korm. r., a Miskolci Egyetem Kollektív Szerződése, továbbá a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        orvostudományi egyemen szerzett általános orvosi diploma,

        radiológiai szakvizsga és gyakorlat,

        egy, a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből államilag elismert középfokú koplex (B2) vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, illetve azzal egyenértékű nyelvtudás,

        hazai és nemzetközi szakmai közéletben aktív részvétel,

        a pályázónak büntetlen előéletűnek kell lennie, és meg kell felelnie a Miskolci Egyetem szabályzataiban rögzített, a tanársegédekre vonatkozó általános követelményeknek,

        doktori képzés megkezdése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        külföldön szerzett radiológiai gyakorlat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 9. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Győrffyné Balla Ilona nyújt, a 46/565-023 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc-Egyetemváros, Kancellária Titkárság . A/4. épület II. emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KT/456-1/2016. , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros - -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KT/456-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

        Személyesen: Győrffyné Balla Ilona, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros , Kancellária Titkárság . A/4. épület II. emelet .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott pályázatokat a véleményező-előkészítő bizottság és az Intézet oktatóinak értekezletén kialakított vélemény alapján a Kari Tanács bírálja el, a nyertes pályázót a Miskolci Egyetem Rektora nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-miskolc.hu - 2016. november 17.

        Észak-Magyarország című napilap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázathoz következőket kell csatolni: a) részletes szakmai önéletrajz, amelynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: aa) a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, szakmai díjait, idegennyelv-tudását, ab) szakmai, illetőleg oktatási, kutatási, tudományos vagy művészeti munkáját, ac) hazai és nemzetközi, tudományos, illetőleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, ad) a nemzetközi tudományos életben való részvételét, ae) fontosabb szakmai útjait, b) publikációs jegyzék, c) nyilatkozat az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról, d) az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a vonatkozó jogszabály és az egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik, e) a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, illetve szakmai díjait igazoló okmányok hiteles másolata, f) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A pályázatokat egy eredeti és két másolati példányban kell a Miskolci Egyetem rektorához címezve, postai úton, vagy személyesen az Egyetem Kancellária Titkárságára (3515 Miskolc-Egyetemváros, A/4.ép. II.em.) benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-miskolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 17.

ID: 2817767   Megjelentetés dátuma: 2016.11.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.