Osztályvezető

Miskolci Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

az Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet
Rezervoármechanikai és Bányászati Kémiai Osztályára

osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc- Egyetemváros, .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az osztályvezető feladata: az Intézet igazgatójával együttműködve az Osztályon folyó kutató-fejlesztő tevékenység tervezése, irányítása és szervezése, továbbá alap- és alkalmazott kutatások végzése, a tudományos közéletben való aktív részvétel. Az osztályvezető feladata a két tudományterületen működő osztály tudományos és kutatási tevékenységének összehangolása. Az osztályvezető kiemelt feladata az ipari kapcsolatok és támogatások megszervezése, kiszélesítése, továbbá a hazai és nemzetközi pályázati tevékenység.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény; a Kjt felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015 (XII.12.) Korm. r., a Miskolci Egyetem Kollektív Szerződése, továbbá a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        az Osztály szakterületén szerzett tudományos minősítés (a két tudományterület valamelyikén),

        magas szintű szakmai-tudományos tevékenység és tudományos-ipari kapcsolatok,

        a kísérleti-laboratóriumi munka tervezésében és végzésében szerzett gyakorlat,

        vezetői tapasztalat,

        vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása.

        A pályázónak büntetlen előéletűnek kell lennie, és meg kell felelnie a Miskolci Egyetem szabályzataiban rögzített, az osztályvezetőkre vonatkozó általános követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        rezervoármechanikai szakterület és a hozzá kapcsolódó fizikai kémiai folyamatok beható ismerete,

        pályázati tapasztalat,

        olajipari tapasztalat.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. november 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Andrea igazgatási ügyintéző nyújt, a (46)565-111/1409 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc-Egyetemváros, Humánerőforrás Osztály . A/4. épület II. emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/1034/2016. , valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros - -. A/4. épüle II. emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/1034/2016., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető.

vagy

        Személyesen: Szabó Andrea igazgatási ügyintéző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, Humánerőforrás Osztály . A/4. épület II. emelet 208. szoba.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott pályázatokat a véleményező-előkészítő bizottság, az Osztály értekezletének, és a gazdálkodási egység Tanácsának véleménye alapján a Miskolci Egyetem Szenátusa rangsorolja. Az osztályvezetőt a rektor bízza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-miskolc.hu - 2016. szeptember 28.

        Észak-Magyarország című napilap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A magasabb vezető és vezető beosztásra benyújtott pályázati anyagoknak legalább a következőket kell tartalmazniuk: a) személyi rész: aa) önéletrajz, ab) végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást és tudományos fokozatot igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles másolata, ac) az oktatott tantárgyak listája az utolsó 5 év vonatkozásában, ad) publikációk, továbbá a szakmai alkotások jegyzéke, ae) a legfontosabb oktatási, kutatási, intézményfejlesztési pályázatokban, illetve K+F munkákban való részvételek és témavezetések, af) külföldi utazások felsorolása azok céljával együtt az utolsó 5 évben, ag) vezetői tapasztalatok, vezetői gyakorlat bemutatása, beleértve a szakmai-tudományos közéletben végzett ilyen tevékenységet, ah) legalább 3 irányított személy felsorolása, akik sikeres pályát futottak be; b) vezetői elképzelések: ba) motiváció, bb) helyzetértékelés, bc) vezetői program; c) nyilatkozatok: ca) összeférhetetlenségi nyilatkozat, cb) az illetékes személyek és testületek felhatalmazása a teljes pályázati anyag megismerésére, d) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány Egyes magasabb vezető és vezető beosztásra benyújtott pályázatoknál – relevancia hiányában – az (1) bekezdés ac), ad), ae), af), ah) pontjaihoz igényeltek részben vagy egészben hiányozhatnak. Ezek az esetek nem minősülnek formai hibának. A pályázatokat egy eredeti, két másolati példányban kell a Miskolci Egyetem rektorához címezve, postai úton, vagy személyesen az Egyetem Humánerőforrás Osztályára (3515 Miskolc-Egyetemváros, A/4. épület II.em.) benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www. uni-miskolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 28.

ID: 2742554   Megjelentetés dátuma: 2016.09.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.