Intézményvezető helyettes

Miskolci Diósgyőri Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Miskolci Diósgyőri Óvoda

Intézményvezető helyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.12.01-2021.11.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3534 Miskolc, Árpád utca 4/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 2011. évi CXC. Nemzeti Köznevelési Törvény, az egyéb vonatkozó jogszabályok, a munkaköri leírás, valamint az intézményi dokumentumok által meghatározottak. Az óvodavezető megbízása szerint irányítja, szervezi, ellenőrzi az integrált óvodai szervezet működéséhez szükséges pedagógiai, tanügyi, gazdálkodási, ügyviteli feladatokat és a dolgozók feladatellátását. Végrehajtja az SZMSZ-ben rögzített és az óvodavezető által rá delegált vezetői, óvodapedagógusi feladatokat. Közreműködik az óvodavezető által meghatározott tevékenységek irányításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Óvodapedagógus - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        3 hónapnál nem régebbi hatósági, erkölcsi bizonyítvány

        Az intézményvezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a pályázatot kiíró munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll (Kjt. 20/B. §. (2). bekezdés)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Közoktatás-vezetői szakirányú szakvizsga,

        Vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Kiváló szintű kommunikációs készség, konfliktuskezelés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Machán Jánosné nyújt, a 0646/533-448 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Diósgyőri Óvoda címére történő megküldésével (3534 Miskolc, Árpád utca 4/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 408/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Diósgyőri Óvoda címére történő megküldésével (3534 Miskolc, Árpád út 4. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 408/2016, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető helyettes.

        Személyesen: Machán Jánosné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3534 Miskolc, Árpád utca 4/a. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról az óvoda nevelőtestületének, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint Fenntartó - véleményezését követően a munkáltatói jogkör gyakorlója, az óvoda vezetője dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.miskolc.hu - honlapon - 2016. szeptember 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A megbízás vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához kötött. Az illetmény és a magasabb vezetői pótlék megállapítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról megnevezésű 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (Vhr.) az irányadó.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.diosgyoriovi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 25.

ID: 2736984   Megjelentetés dátuma: 2016.09.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.