Jogász

Miniszterelnökség

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Miniszterelnökség
Humánpolitikai Főosztály

jogász

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

a 3. sz. melléklet 42. pontjának megfelelő foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatkör (I. besorolási osztály). /Jogász/

Ellátandó feladatok:

Figyelemmel kíséri a Főosztály feladatköreit érintő jogszabályváltozásokat. Részt vesz közszolgálati személyügyi tárgyú jogszabálytervezetek, belső szabályzatok, szakmai anyagok véleményezésében, kidolgozásában. Javaslatot tesz a belső szabályzatoknak a személyügyi igazgatást érintő jogszabályokkal való harmonizációjára. Ellenőrzi és szignálja a Humánpolitikai Főosztály munkatársai által előkészített személyügyi okiratokat, szerződéseket. Segítséget nyújt a humánpolitikai referensek részére a felmerülő jogi kérdésekben. Tájékoztatja a Humánpolitikai Főosztály munkatársait a jogszabályváltozásokról.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

-

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogász végzettség,

        Munkajogi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához,

        Kttv. és Mt. rendelkezéseinek naprakész ismerete, gyakorlati alkalmazása,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Munkajogi szakjogász végzettség.

        Jogi szakvizsga.

        WinTiszt személyügyi adminisztrációs program felhasználói szintű ismerete.

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Precizitás,

        Önálló munkavégzésre való képesség,

        Nagyfokú munkabíró képesség, felelősségtudat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti),

        motivációs levél,

        legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,

        nyilatkozat büntetlen előéletről,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részvevők megismerhetik.

        az e-mail tárgyában kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját: GF/HUM/49/5/2016. – jogász

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miniszterelnökség címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GF/HUM/49/5/2016. , valamint a munkakör megnevezését: jogász.         Postai úton, a pályázatnak a Miniszterelnökség címére történő megküldésével (1055 , Kossuth Lajos tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GF/HUM/49/5/2016., valamint a munkakör megnevezését: jogász.

        Elektronikus úton human@me.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A pályázat eredményéről a személyes interjún részt vett jelöltek az elbírálásra előírt napot követő 15 napon belül elektronikus úton értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt munkakörre határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén - amennyiben pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik - önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében bekerül a Miniszterelnökség kiválasztási adatbázisába [adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-87129/2015.], legfeljebb 6 hónapos időtartamra. Ha ilyen nyilatkozatot a pályázó nem tesz, akkor –eredménytelen pályázat esetén– pályázati anyaga az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítésre kerül. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az önéletrajz részletes tartalmát a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szabályozza. Az adatokat a Humánpolitikai Főosztály toborzási adatbázisát kezelő munkatársai dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az esetlegesen megüresedő pozíció szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek (21.-22 §).

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 26.

ID: 2828825   Megjelentetés dátuma: 2016.11.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.