Halászati referens

Miniszterelnökség

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Miniszterelnökség
Irányító Hatósági Főosztály, Halászati Alapok Osztály

halászati referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. augusztus 3. –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Ipoly utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

a 3. számú melléklet 35. pontjának megfelelő Európai uniós feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részvétel az Európai Tengerügyi és Halászati Alap bizottsági ülésein; nemzetközi és hazai fórumokon és egyeztetéseken.
Részvétel a MAHOP uniós prioritásain belül meghatározott intézkedésekre vonatkozó pályázati kiírások és közbeszerzések dokumentációjának előkészítésében.
A MAHOP költségvetésének tervezési feladatainak, a szakterületét érintő jogszabály-tervezetek, eljárásrendek, ügyrendek elkészítésének, a beérkező anyagok szakmai véleményezésének elvégzése.
A MAHOP esetleges módosításának, annak Monitoring Bizottság elé terjesztésének, és az Európai Bizottsághoz való benyújtásának előkészítése.
Közreműködés a MAHOP irányítási és ellenőrzési rendszereinek kialakításában és működtetésében; auditnál, valamint a Halászati Operatív Program (HOP 2007-2013) zárásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátásában.
A MAHOP pályázati felhívásaiban található kiválasztási kritériumok, a támogatási feltételek pénzügyi részének és az elszámolható költségek körének kidolgozása.
A MAHOP kötelezettségvállalási adatainak, a vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint az Európai Bizottságtól történő forráslehívások nyilvántartása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett végzettség vagy jogász diploma, illetve gazdasági agrármérnök vagy agrármérnök végzettség,

        Angol nyelvből legalább középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Számítógépes szövegszerkesztő és táblázatkezelő programok ismerete,

        Hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        További nyelvismeret,

        Közigazgatási szervnél szerzett releváns munkatapasztalat,

        Európai uniós támogatásból finanszírozott projektek előkészítésében és végrehajtásában szerzett tapasztalat,

        Európai uniós (agrár) ismeretek, a vidékfejlesztésre vonatkozó előírások ismerete,

        Közigazgatási vagy jogi szakvizsga megléte,

        OKJ közbeszerzési referensi szakképesítés,

        Közbeszerzések előkészítésében, lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,

        Motivációs levél,

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata,

        Nyelvtudást igazoló dokumentum(ok) másolata,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,

        Az e-mail tárgyában kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját: GF/HUM/1934 halászati referens.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miniszterelnökség címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GF/HUM/1934/1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: halászati referens.         Postai úton, a pályázatnak a Miniszterelnökség címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GF/HUM/1934/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: halászati referens.

        Elektronikus úton Bognár Tünde részére a agrar.palyazat@me.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A pályázat eredményéről az elbírálásra előírt napot követő 15 napon belül a pályázók elektronikus úton értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt munkakörre határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk próbaidő kikötésével. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén - amennyiben pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik - önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében bekerül a Miniszterelnökség kiválasztási adatbázisába [adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-87129/2015.], legfeljebb 6 hónapos időtartamra. Ha ilyen nyilatkozatot a pályázó nem tesz, akkor –eredménytelen pályázat esetén– pályázati anyaga az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítésre kerül. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az önéletrajz részletes tartalmát a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szabályozza. Az adatokat a Humánpolitikai Főosztály toborzási adatbázisát kezelő munkatársai dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az esetlegesen megüresedő pozíció szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek (21.-22 §).

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 21.

ID: 2822474   Megjelentetés dátuma: 2016.11.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.