Jogi referens

Miniszterelnökség

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Koordinációs Főosztály

jogi referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 , Szentháromság tér 6.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

a 3. sz. melléklet 59. pontjának megfelelő jogi és igazgatási feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A nemzetpolitikai tevékenység támogatása, a fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott támogatások figyelemmel kísérése, részvétel a támogatások teljes folyamatának ügyintézésében. A Kőrösi Csoma Sándor és Petőfi Sándor Programok kapcsán felmerülő jogi és koordinációs feladatok ellátása. Közreműködés jogszabályok, jogszabály tervezetek előkészítésében, véleményezésében, jogszabálykövetés, jogszabályfigyelés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Nemzetpolitikai Koordinációs Főosztály koordinációs feladatai körében kapcsolatot tart a külhoni magyar politikai, önkormányzati, egyházi oktatási, kulturális és társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel. Kodifikációs feladatai körében részt vesz a külhoni magyarokat érintő jogszabálytervezetek, kormányzati döntések előkészítésében és véleményezésében. Támogatáspolitikai feladatai körében felügyeli a külhoni magyarok támogatási rendszerét és annak intézményeit, figyelemmel kíséri az e célra biztosított fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználását.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogász,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Legalább 2 év, az ellátandó feladatokhoz kapcsolódó területen szerzett szakmai tapasztalat,

        Hozzájárulás vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához,

        Hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Államháztartási területen szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikációs készség,

        Jó szintű írásbeli kifejezőkészség,

        Megbízhatóság,

        Terhelhetőség,

        Precíz, önálló munkavégzés,

        Problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,

        Motivációs levél,

        Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,

        Nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata,

        Nyilatkozat büntetlen előéletről,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,

        Az e-mail tárgyában kérjük megjelölni a munkakör azonosítóját: GF/HUM/1900/2016.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szüle Borbála nyújt, a 06-1-795 5656 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miniszterelnökség címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GF/HUM/1900/1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: jogi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Miniszterelnökség címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GF/HUM/1900/1/2016, valamint a munkakör megnevezését: jogi referens.

        Elektronikus úton Hegyi Viktória részére a human@me.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követő 3 héten belül kerülnek elbírálásra. A kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A pályázat eredményéről a személyes interjún részt vett jelöltek az elbírálásra előírt napot követő 15 napon belül elektronikus úton értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A jogviszony létesítéséhez 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges. A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen felhívásunkban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A kiírt munkakörre határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítünk 6 hónap próbaidő kikötésével. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy eredménytelen pályázat esetén – amennyiben pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten kérik – önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében bekerül a Miniszterelnökség kiválasztási adatbázisába [adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-87129/2015.], legfeljebb 6 hónapos időtartamra. Ha ilyen nyilatkozatot a pályázó nem tesz, akkor – eredménytelen pályázat esetén – pályázati anyaga az adatvédelmi előírásoknak megfelelően megsemmisítésre kerül. Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, hozzájáruló nyilatkozatában foglaltakkal Ön kifejezetten, írásban hozzájárul az önéletrajzában foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az önéletrajz részletes tartalmát a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szabályozza. Az adatokat a Humánpolitikai Főosztály toborzási adatbázisát kezelő munkatársai dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az esetlegesen megüresedő pozíció szerinti szervezeti egység vezetői ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését. Tájékoztatjuk, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek (21.-22 §).

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813151   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.