Pályázat a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár igazgatói állására

Mezőtúr Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év, 2017. szeptember 2-től 2022. szeptember 2.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5400 Mezőtúr, Szabadság tér 17.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény szakszerű működését, az alapító okiratban meghatározott célkitűzések megvalósítását. Felelős a közgyűjteményi értékeket hordozó szakmai munka színvonaláért, az észszerű és takarékos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzat betartásáért; az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak felett, képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat és más hatóságok előtt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormány rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, Szakirányú egyetemi és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség; végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a pályázó büntetlen előéletű és nem áll közgyűjteményi intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, feltéve hogy utóbbi esetben a pályázó magyar nyelvismerettel rendelkezik;

        felsőfokú képesítés, Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség;

        a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének, az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,

        idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

        a kultúráért felelős miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási, könyvtári minőségügyi és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot elvégezte vagy vállalja, hogy a megbízását követő két éven belül elvégzi. A 150/1992. (XI. 20.) Kormány rendelet 6/G.§ (3) bekezdése alapján mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól az, aki jogász vagy közgazdász szakképzetts

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázó részletes szakmai önéletrajza,

        végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,

        szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány – vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás a büntetlen előélet igazolására, továbbá arra, hogy nem áll közművelődési intézményekben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához

        vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Enyedi Mihály nyújt, a 0656/551-902 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mezőtúr Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7223/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Pályázat a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár igazgatói állására.         Postai úton, a pályázatnak a Mezőtúr Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7223/2017, valamint a munkakör megnevezését: Pályázat a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár igazgatói állására.

        Személyesen: Titkárság, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. Az igazgatói megbízásról – a véleményezésre felkért bizottság javaslata alapján – Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot zárt borítékban 1 eredeti példányban papír alapon, továbbá 1 példányban az eredeti aláírásokat is tartalmazó teljes pályázati anyagot CD lemezen szkennelt formátumban kell benyújtani,A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Mezőtúri Móricz Zsigmond Városi Könyvtár igazgatói állására”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezotur.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 17.

ID: 3019456   Megjelentetés dátuma: 2017.04.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.