Intézményvezető

Mezőtúr Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőtúri Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata az intézmény irányítása, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, a felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. Döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály a hatáskörébe utal. Az intézményben dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése. A Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása. A fenntartó felé beszámoló készítése az intézmény működéséről, tevékenységéről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/1. pontja 1. vagy 7. pontjában előírt felsőfokú végzettség, vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 3. vagy 6.1. vagy 6.4. vagy 8. pontjában az intézményvezetői munkakörben előírt felsőfokú végzettség,257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésben foglaltak szerinti szakmai gyakorlat, a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, szociális szakvizsga megléte, vagy a vezetői megbízást követő két éven belül a pályázó vállalja, hogy leteszi a szociális szakvizsgát, pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok.,

        ECDL

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság; cselekvőképesség; büntetlen előélet;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

        Gyermekjóléti, gyermekvédelem, családsegítés területén szerzett szakmai tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű empátia

        Kiváló szintű együttműködési készség

        pontosság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz; az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok; végzettséget tanúsító bizonyítványok, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok, másolatai;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok; nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez; hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik;

        nyilatkozat a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről; nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt; nyilatkozat/hozzájárulás, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását; nyilatkozat, hogy – pályázatával kapcsolatban – az elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés megtartását

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Enyedi Mihály jegyző nyújt, a 06-56/551-902 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mezőtúr Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19875/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Mezőtúr Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19875/2016, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

        Elektronikus úton dr. Enyedi Mihály jegyző részére a jegyzo@mezotur.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: dr. Enyedi Mihály jegyző, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírt feltételeknek megfelelő pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése és a Vhr. 1/A. § (10) bekezdésében megjelölt tagokkal bővített szakmai bizottság véleményezi, majd ezt követően a Képviselő-testület első ülésén bírálja el. A pályázat elbírálásából érvénytelenség miatt kizárásra kerül azon pályázó pályázata, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl nyújtja be, vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Mezőtúr Város Önkormányzatának honlapja - 2016. november 10.

        Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztés - 2016. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezotur.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 14.

ID: 2813158   Megjelentetés dátuma: 2016.11.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.