Könyvtáros

Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata

A munkavégzés helye
Fejér megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Károly Művelődési Ház és Könyvtár
könyvtár

Többcélú intézmény igazgatója (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth utca 46.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásnak szervezése. A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásokról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. Az intézmény dolgozói fölött a munkáltatói jogkörök gyakorlása. Az intézményvezető a közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése, olvasószolgálati feladatok) ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálást, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását. Egyszemélyi felelős vezetőként felelős az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, a tevékenység megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért és szabályosságáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A § (1) bekezdés a) pontjának aa) pontja szerint és/vagy a 6/B § (1) bekezdés a) pontjának aa) pontja szerinti végzettséggel rendelkezik,

        Szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        A 150/1992. (XI. 20.) Korm. r. 6/A. § (1) c) pontjában előírt felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat; vagy a 6/B. § (1) c) által előírt felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt év szakmai gyakorlat

        A 150/1992. (XI. 20.) Korm. r. 6/G. § (2) bek. által előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről

        Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség

        A 150/1992. (XI. 20.) Korm. r. 6/A. § (1) aa) ; vagy a 6/B. § (1) aa) és ac) és a (3), (4), (5) szerinti feltételek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei napra pontos adataival)

        A megbízás időtartamára vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó program.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamelvégzését igazoló tanúsítvány másolata, vagy az elvégzésről szóló szándéknyilatkozat

        Szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okiratok másolata

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

        A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. június 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tóth Andrea nyújt, a +3622585024 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26/2018(II.26) , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 26/2018(II.26), valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros.

        Személyesen: Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata, Fejér megye, 8133 Mezőszentgyörgy, Kossuth utca 48. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd az önkormányzat szakbizottságának javaslata alapján dönt a képviselő-testület.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mezoszentgyorgy.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 6.

ID: 3355141   Megjelentetés dátuma: 2018.04.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.