Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde intézményvezető

Mezőkövesd Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőkövesd Város Önkormányzata

Óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01-2021.08.15--ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3400 Mezőkövesd, László Károly utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény tevékenységébe tartozó vezetői feladatok. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály vagy kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe.Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott egyéb vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        óvoda-pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglakozástól eltiltás hatálya alatt

        A nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alklamazás, vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés

        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Óvodavezetői munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt és annak igazolását, hogy a pályázó nem áll az intézményben végzendő tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás alatt.

        az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél (oklevelek) másolata

        a pályázó szakmai önéletrajzát

        az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárában résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik.

        Adatvédelmi nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        Nyilatkozatát arról, ha a pályázó zárt képviselő-testületi ülésen kéri a pályázata tárgyalását.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Jakab Orsolya nyújt, a 49/511-540 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9-401-3/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. "A" ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9-401-3/2016, valamint a munkakör megnevezését: Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban biztosított véleménynyilvánítási joggal rendelkező szervezetek véleményének bekérése után a pályázatokat az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság véleményezi. A megbízásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny

        Mezőkövesdi Újság

        Mezőkövesd Város Honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezokovesd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2750058   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.