Múzeológus

Marcali Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Marcali Múzeum

múzeum igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt évre, 2017.01.01-2021.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8700 Marcali, Múzeum köz 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Biztosítja az intézmény jogszerű, zavartalan működését. Irányítja és szervezi az intézmény szakmai munkáját, gondoskodik a tevékenység személyi és tárgyi feltételeiről, ellenőrzi az intézmény hatáskörébe tartozó feladatellátást.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet szerinti szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség ,

        múzeumi szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség, tárgyalásszintű idegennyelv ismeret, kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység végzése, magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        államilag elismert, komplex „C” típusú középfokú nyelvvizsga az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén, PhD fokozatszerzési eljárásban való részvétel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget tanúsító hiteles oklevélmásolat(ok), szakmai önéletrajz, vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, az államházt-i és vezetési ism. nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy annak elvégzését 2 éven belül vállalja, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi biz., nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséről, pályázatba való betekintésről, nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról, vagyonnyil. tételről

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Ildikó közművelődési referens nyújt, a 85/501-062 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Marcali Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8700 Marcali, Rákóczi utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7901/2016. , valamint a beosztás megnevezését: múzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Marcali Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8700 Marcali, Rákóczi utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7901/2016., valamint a munkakör megnevezését: múzeológus.

        Személyesen: dr. Sütő László, Somogy megye, 8700 Marcali, Rákóczi utca 11. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot érvénytelenek nyilvánítsa. A pályázattal kapcsolatban szóbeli meghallgatást tartunk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.marcali.hu - 2016. szeptember 19.

        www.marcaliportal.hu - 2016. szeptember 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Marcali Múzeum igazgatói állásának betöltésére” megjelöléssel Marcali város polgármesteréhez kell benyújtani. (Dr. Sütő László, Marcali város polgármestere, 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 19.

ID: 2731297   Megjelentetés dátuma: 2016.09.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.