Óvodavezető

Majs Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Majsi Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. május 1-től 2022. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7783 Majs, Ady Endre utca 63.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működtetésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. Az intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Pedagógus-munkakörben vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        Büntetlen előélet

        Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Intézményezetői beosztásban szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        vezetési, fejlesztési program

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok

        szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát nyílvános vagy zárt ülésen kéri tárgyalni

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállallja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pólya Krisztina polgármester nyújt, a 69/380-101 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Majs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7783 Majs, Kossuth Lajos utca 199. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 755-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Majs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7783 Majs, Kossuth L. utca 199. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 755-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

        Személyesen: Pólya Krisztina, Baranya megye, 7783 Majs, Kossuth Lajos utca 199. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban meghatározott véleményezési eljárást követően a benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Majs Községi Önkormányzat hirdetőtáblája - 2016. október 4.

        Majs Községi Önkormányzat honlapja - 2016. október 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.majs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

ID: 2751504   Megjelentetés dátuma: 2016.10.05.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.