Régész-muzeológus

Magyar Nemzeti Múzeum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Nemzeti Múzeum

régész-muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Nemzeti Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve az MNM Rákóczi Múzeuma Ügyrendjében megtalálható feladatleírás szerint: teljes felelősséggel tartozik a gondjaira bízott gyűjtemény tudományos és tervszerű gyarapításáért, a szabályszerű nyilvántartásért, a gyűjtemény naprakészségéért, a gyűjteményi raktár rendjéért, a műtárgyak állapotáért és megelőző műtárgyvédelméért és állagvédelméért, a műtárgymozgatás, a műtárgykölcsönzés és a tudományos kutatótevékenység szabályosságáért; régészeti ásatásokat végez, vezet, dokumentál, azokról beszámol és elszámol; a tárgyi szakanyagot rendszerezi, nyilvántartásba veszi, tudományosan feldolgozza és közzéteszi, publikálja, a közművelődés szolgálatába állítja; tudományos szempontból előkészíti és rendezi a kiállításokat, forgatókönyvet, kiállítási katalógusokat, vezetőket készít; közreműködik a kiállítások ügyeleti-szolgálatának ellátásában, közreműködik a propaganda, marketing és ismeretterjesztő tevékenység szakmai anyagának összeállításában; munkatervet és beszámolót készít; közreműködik a pályázatok előkészítésében, lebonyolításában, azok elszámolásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Szakirányú (középkoros régész),

        Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Történelem szakon szerzett egyetemi végzettség,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Megbízható, önálló munkavégzésre képes, határozott, precíz, gyors és hatékony munkavégzés; ,

        információk bizalmas kezelésének képessége; felelősségtudat. ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes önéletrajz a szakmai tevékenység ismertetésével; A végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy kérelmezését alátámasztó dokumentum A pályázó a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

        Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tamás Edit nyújt, a 06-47-311-083/105 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2669-161-2-47/16.GO , valamint a munkakör megnevezését: régész-muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2669-161-2-47/16.GO, valamint a munkakör megnevezését: régész-muzeológus.

        Személyesen: dr. Tamás Edit, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 19. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokról a bíráló bizottság javaslata alapján a főigazgató dönt, a területet felügyelő gyűjteményi főigazgató-helyettes véleményének figyelembe vételével és jóváhagyásával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.rakoczimuzeum.hu - 2016. október 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 21.

ID: 2778618   Megjelentetés dátuma: 2016.10.22.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.