Megyei főigazgató-helyettes

Magyar Nemzeti Levéltár

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Nemzeti Levéltár

Megyei főigazgató-helyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1014 Budapest, Hess A. tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felügyeli és koordinálja a Magyar Nemzeti Levéltár (a továbbiakban: MNL) megyei levéltárainak szakmai, humánpolitikai és ügyviteli tevékenységét. Véleményezi a megyei levéltár-igazgató által előkészített megyei levéltári ügyrendet. Ellenőrzi, véleményezi és a főigazgatónak felterjeszti a megyei levéltárak éves munkaterveit és beszámolóit. Részt vesz a MNL éves munkatervének és beszámolójának elkészítésében. Részt vesz a MNL éves költségvetésének elkészítésében, ennek keretében külön szabályzatban foglaltak szerint a megyei levéltár-igazgatók és a gazdasági igazgató javaslata alapján a főigazgatónak előterjeszti a megyei levéltárak éves elkülönített költségvetési kereteit. A megyei levéltárak költségvetési kereteinek meghatározását követően a gazdasági igazgató egyetértésével a főigazgatónak elfogadásra javasolja a megyei levéltárak költségvetését. A főigazgató irányítása alatt előkészíti a megyei levéltárak működési feltételeivel és szakmai tevékenységével összefüggő koncepcionális döntéseket, ellenőrzi azok végrehajtását. Előkészíti és lebonyolítja a jogszabályokban meghatározott feltételekkel a megyei levéltár-igazgatók megbízásához szükséges pályázatot, javaslatot tesz a főigazgatónak a megyei levéltár-igazgató és – a megyei levéltár-igazgató előterjesztésére – annak helyettese személyére. A megyei levéltár-igazgatók felett gyakorolja a munkáltatói jogokat, kivéve a vezetői megbízást és annak visszavonását, a közalkalmazotti kinevezést, annak módosítását és megszüntetését. A főigazgató megbízása alapján egyedi esetekben ellátja a MNL hazai és nemzetközi szakmai képviseletét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. (továbbiakban: Kultv.) 94. § (1) bekezdésében, továbbá a Vhr. 6/D. § (1) bekezdésében és a Kjt-ben.,

        Végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább 5 év szakmai tapasztalat.

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

        Tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával.

        Államháztartási, vezetési ismeretek és vezetői gyakorlat meglétének igazolása.

        Kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység.

        A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem állhat közlevéltárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

        A pályázó magyar állampolgár vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, feltéve, hogy utóbbi esetben a pályázó magyar nyelvismerettel rendelkezik.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        5 éves vezetői gyakorlat.

        Felsőfokú nyelvvizsga angol vagy német nyelvből.

        Tudományos fokozat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Vezetői program/koncepció, melynek tartalma: a tagintézmény működési feltételrendszerének és a levéltári anyag feldolgozottságának adott állapotából, valamint a szolgáltató levéltár követelményéből kiindulva a feltételrendszer fejlesztésére, a levéltári értékhatár meghatározására, a szervellenőrzések és az iratanyag-átvételek megvalósítására terjed ki.

        A vezetői koncepció a levéltári anyag feldolgozására, adatbázisok építésére, a digitalizálásra, az elektronikus iratok átvételére és kezelésére, az online kutatás lehetővé tételére, a tudományos kutatásra, kiadványkészítésre, a közművelődés és az oktatás segítésére, a PR tevékenységre vonatkozó elképzelésekre terjed ki, figyelembe véve a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezéseit.

        Részletes szakmai önéletrajz, tudományos, szakmai publikációs jegyzék.

        Iskolai végzettséget, szakképesítést, szakmai gyakorlatot vezetői tapasztalatot és nyelvtudást igazoló okiratok.

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat.

        A pályázó a Kjt. 20/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (1250 Budapest, PF.: 3. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/834-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Megyei főigazgató-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/834-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Megyei főigazgató-helyettes.

vagy

        Elektronikus úton Balázsné Magyar Dorottya részére a humanpolitika@mnl.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mnl.gov.hu - 2016. szeptember 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 23.

ID: 2735523   Megjelentetés dátuma: 2016.09.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.