Nemzetközi Villamos Energia Szakértő

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya

Nemzetközi Villamos Energia Szakértő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatóan 2018. december 16. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.

Ellátandó feladatok:

Részt vesz a Hivatal villamos energiaszabályozást érintő általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktussal, uniós üzemi és kereskedelmi szabályzatokkal (Network Code-ok), uniós szintű kötelező erejű határozattal kapcsolatos feladatainak ellátásában. Részt vesz a villamosenergia-ipar szabályozási kérdéseivel foglalkozó nemzetközi szervezetek munkájában, ennek keretében a Hivatal képviseletében rendszeresen utazik külföldre a tárgyalások helyszínére, a tárgyalások eredményéről úti jelentés formájában tájékoztatja az érintett főosztály munkatársait.
Részt vesz a Hivatal beszámolójának, tájékoztató és egyéb kiadványainak előkészítésében, a Hivatal éves nemzetközi tevékenységét bemutató munkaterv előkészítésében, a két- és többoldalú nemzetközi megállapodásokkal összefüggő hivatali feladatok ellátásában az érintett főosztályok bevonásával, a Hivatal honlapjának nemzetközi tevékenységgel összefüggő oldalainak aktualizálásában.
Részt vesz hazai és külföldi szakmai konferenciákon, workshopokon, az EU szakmai szervezeteinek, illetve azok egyes munkacsoportjainak munkájában, ahol ellátja a Hivatal képviseletét.
Kapcsolatot tart más EU tagállamok, illetve EU-n kívüli országok szabályozó hatóságaival, figyelemmel kíséri az energiaszabályozók egyes regionális, uniós és nemzetközi együttműködési fórumait és azok tevékenységét, a Hivatalt érintő uniós és nemzetközi híreket, eseményeket, illetve rendezvényeket, és azokról tájékoztatja az érintetteket.
A Hivatal érintett szervezeti egységeinek bevonásával előkészíti a nemzetközi tárgyalásokon részt vevő elnök, elnökhelyettesek, vezetők részére a külföldi megbeszélések, tárgyalások szakmai anyagát. Igény szerint a hazai szakmai szervezetek, a piaci szereplők, a minisztériumok részvételével egyeztető megbeszéléseket, külföldi szakmai szervezetek, szabályozó hatóságok képviselőinek részvételével nemzetközi szakmai fórumokat szervez.
Igény szerint részt vesz energetikai témájú elemzések kidolgozásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya tevékenységéhez kapcsolódó feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény, valamint a Hivatal hatályos belső szabályzatai az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy Egyetem, műszaki és/vagy közgazdasági és/vagy jogi végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Tárgyalóképes angol nyelvtudás, felsőfokú nyelvvizsga,

        MS Excel felhasználói szintű ismerete,

        MS Windows alapú irodai alkalmazások magabiztos használata,

        valamint érvényes erkölcsi bizonyítvány kiváltásának vállalása, amely azt is igazolja, hogy a pályázó nem áll a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdésében meghatározott bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, • felsőfokú műszaki és/vagy közgazdasági és/vagy jogi végzettség,

        a felsorolt végzettségek közüli másoddiploma,

        minimum 3 év munkatapasztalat,

        közigazgatási szféra ismerete, közigazgatásban szerzett munkatapasztalat,

        nemzetközi és/vagy energetikai szakmai tapasztalat,

        az angol nyelven kívül más nyelv legalább középfokú ismerete,

        a releváns nemzetközi szervezetek és az EU működésének, jogalkotásának és intézményeinek ismerete.

Elvárt kompetenciák:

        megbízható, precíz, jól szervezett munkavégzés, szoros határidők tartása,

        pontos írásbeli és szóbeli kommunikáció magyarul és angolul,

        terhelhetőség, rugalmasság (pl. gyakori utazással járó terheltség),

        csoportmunkára alkalmasság,

        önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a Kttv. 45. § (4) bekezdésének megfelelő magyar és angol nyelvű fényképes szakmai önéletrajz, mely az alábbi adatköröket tartalmazza:

        a) személyes adatok (neve, születési neve, anyja neve, neme, születési helye, családi állapota, állampolgársága, állandó és ideiglenes lakcíme, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe, honlapja, fényképe),

        b) betöltött beosztásra, munkakörre,

        c) szakmai tapasztalatra,

        d) végzettségre, szakképzettségre,

        e) készségekre, képességekre, kompetenciákra (nyelvismeretre, számítógép-felhasználói készségekre, járművezetési engedélyre, katonai szolgálatra) vonatkozó adatok;

        magyar és angol nyelvű motivációs levél,

        végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata,

        nyelvvizsga bizonyítvány(ok) fénymásolata,

        egyéb, a pályázót bemutató, az elbíráláshoz szükséges információk.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jogi és Humánpolitikai Főosztály nyújt, a 06-1-459-7737 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR_2016/633-1 , valamint a munkakör megnevezését: Nemzetközi Villamos Energia Szakértő.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal címére történő megküldésével (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR_2016/633-1, valamint a munkakör megnevezését: Nemzetközi Villamos Energia Szakértő.

        Elektronikus úton Jogi és Humánpolitikai Főosztály részére a palyazat@mekh.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a Munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. Pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a pályázati anyagban szereplő személyes adatait a pályázat elbírálása céljából kezelje.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.profession.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a munkáltató külön felhívására kell bemutatni.
A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton a palyazat@mekh.hu e-mail címen keresztül.
A beküldött pályázat esetén kérjük az e-mail tárgyában a következőt feltüntetni: HR_2016/633-1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mekh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761707   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.