Jogügyi előadó

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Jogügyi előadó

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1145 Budapest, Columbus utca 17-23.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet, 59. Jogi és igazgatási feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) jogi feladatainak ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Végzi az MBFH első és másodfokú határozatainak jogi felülvizsgálatát, közreműködik a felügyeleti intézkedések előkészítésében.
Részt vesz az MBFH jogorvoslati eljárásai (fellebbezési és bírósági felülvizsgálati) nyilvántartása vezetésében, közreműködik ezek tapasztalatainak értékelésében, és erről tájékoztatást ad a jogi és igazgatási főosztályvezető, valamint az elnök részére.
Ellátja az MBFH jogerős határozataival szemben előterjesztett keresetekre indult közigazgatási, és egyéb peres eljárásokban az MBFH jogi képviseletét. Részt vesz az MBFH jogalkalmazói tevékenységében, jogi iránymutatások kidolgozásával elősegíti a jogszerű és egységes joggyakorlatot.
Közreműködik a más szervek által közigazgatási egyeztetésre megküldött jogszabályok, előterjesztések tervezetei véleményezésében.
Közreműködik az MBFH által előkészített jogszabály- és más tervezetek, valamint az elnöki utasítások kidolgozásában, különös tekintettel a jogszabály-szerkesztési követelmények és a törvényesség szempontjaira.
Figyelemmel kíséri a közösségi és a nemzeti jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök megjelenését, azok változásait, és amennyiben ezek érintik az MBFH feladat- és hatáskörét, erről tájékoztatást készít, valamint közreműködik a közösségi irányelvek nemzeti jogba történő átültetésében.
Gondoskodik az MBFH közigazgatási hatáskörét érintő közösségi és nemzeti jogszabályi lista havi gyakoriságú követéséről az MBFH honlapján.
Jogszerűségi szempontból véleményezi az MBFH szerződés-tervezeteit.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Közszolgálati Szabályzat, Cafetéria Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Jogi,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási gyakorlat

        Jogi feladatkörben szerzett gyakorlat

        Közigazgatási szakvizsga, jogi szakvizsga

        Gazdasági szakjogász képzettség

        Felhasználói szintű KIR 3 ismeret

        B kategóriás járművezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1 sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai

        Pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázati értékelők általi megismeréséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth-Németh Szilvia nyújt, a 06-1/301-2908 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MBFH-H/153-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Jogügyi előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal címére történő megküldésével (1145 , Columbus utca 17-23. fő fsz ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MBFH-H/153-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: Jogügyi előadó.

        Elektronikus úton Bazsik Judit részére a judit.bazsik@mbfh.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik interjún vesznek részt, majd a pályázatok benyújtásának határidejét követő 15 napon belül döntésre kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mbfh.hu - 2016. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtott pályázati anyagok az elbírálásra előírt határidőt követő 15 munkanapon belül megsemmisítésre kerülnek, valamint az elektronikus nyilvántartásból törlésre kerülnek. Jelen pályázati felhívás a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal honlapján került hivatalosan közzétételre. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.
Tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1 sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz mintája a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal honlapjának (www.mbfh.hu) főoldalán a kiemelt hírek között, a jogügyi előadó álláspályázat linken érhető el. Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a pályázat nyertesének orvosi alkalmassági vizsgálatnak kell magát alávetnie, valamint családjával együtt vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség terheli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mbfh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 26.

ID: 2828921   Megjelentetés dátuma: 2016.11.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.