Igazgató (könyvtáros, vagy informatikus könyvtáros)

Mágocs Város Önkormányzata

A munkavégzés helye
Baranya megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Mágocs Város Önkormányzata

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Kulturális Intézmény

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.04.01.-2020.03.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7342 Mágocs, Szabadság utca 39.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény vezetése, irányítása; teljes jogkörű képviselete, szakmai munkájának irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

         a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés aa) alpont; vagy a 6/B. § (1) bekezdés aa) és ac) pontok, és a (3) , (4), (5) bekezdések szerinti feltételek;

         a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdés által előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről;

         a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdés c) pontjában írt felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat; vagy a 6/B. § (1) bekezdés c) pontjában előírt végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt év szakmai gyakorlat;

         megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe nevezhető ki

         vagyonnyilatkozattételi-kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység,

         kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez,

         helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

         az iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést tanúsító és igazoló okirat(ok) másolata,

         részletes szakmai önéletrajz, a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei napra pontos adataival;

         szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkaügyi okmányok másolata;

         a megbízás időtartamára vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó program;

         az, államháztartási és vezetési ismeretket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat, vagy szándéknyilatkozat a tanfolyam kinevezést követő két éven belüli elvégzésére;

         a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

         a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;

         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hőnig Mária polgármester nyújt, a 06 72/451-110 /16; [email protected] -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mágocs Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7342 Mágocs, Szabadság utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mág/196//2018 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató (könyvtáros, vagy informatikus könyvtáros).         Postai úton, a pályázatnak a Mágocs Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7342 Mágocs, Szabadság utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mág/196//2018, valamint a munkakör megnevezését: igazgató (könyvtáros, vagy informatikus könyvtáros).

        Elektronikus úton Hőnig Mária részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Hőnig Mária polgármester, Baranya megye, 7342 Mágocs, Szabadság utca 39. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók meghallgatásra felállított bizottság előtti személyes meghallgatást követően, a bizottság javaslata alapján után a Képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül.
A fenntartó a pályázati eljárásban biztosítja, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, a szervezeti dokumentumok részükre elérhetőek legyenek, továbbá hogy előre egyeztetett időpontban az intézményt megismerhessék.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kulturális Közlöny - 2018. január 29.

        www.magocs.hu - 2018. január 29.

        VTV Mágocs - 2018. január 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be. A pályázat kiírója a Kjt. 21/A. § (2) bekezdés alapján 4 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.magocs.hu honlapon szerezhet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.magocs.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 29.

ID: 3298405   Megjelentetés dátuma: 2018.01.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.