Jegyző

Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8878 Lovászi, Kútfej utca 112.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 10

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés,

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés

        Közigazgatási gyakorlat - legalább 1 - 3 év szakmai tapasztalat

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó szakmai önéletrajza, a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

        Végzettséget, szakképzettséget és szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról

        A pályázó nyilatkozata, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn

        A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Léránt Ferenc nyújt, a +36/30/237-13-34 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8878 Lovászi, Kútfej utca 112. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1344-2/2016. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8878 Lovászi , Kútfej utca 112. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1344-2/2016., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Személyesen: Léránt Ferenc, Zala megye, 8878 Lovászi, Kútfej utca 112. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat Lovászi, Dobri, Kerkateskánd, Szécsisziget, Tormafölde és Tornyiszentmiklós Községek Polgármesterei bírálják el. A jegyzőt Lovászi község polgármestere nevezi ki. A jegyző kinevezéséhez a polgármesterek lakosságszám arányos többségi döntése szükséges. A kiíró polgármesterek fenntartják maguknak a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsák.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal hiedetőtáblája - 2016. november 10.

        Lovászi, Dobri, Kerkateskánd, Szécsisziget, Tormafölde és Tornyiszentmiklós községek hirdetőtábláján - 2016. november 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 12.

ID: 2809753   Megjelentetés dátuma: 2016.11.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.