Főigazgató (megbízott vezető)

Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet

főigazgató (megbízott vezető) (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.03.01. - 2022.02.28.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8960 Lenti, Kossuth út 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 az orvosigazgató és a gazdasági igazgató megbízása, a megbízás visszavonása, illetve felettük az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,  az orvosigazgató és a gazdasági igazgató munkaköri leírásának meghatározása,  az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása,
 a belső szabályzatok kiadása,
 az intézmény tevékenysége elleni panasz megvizsgálása és elintézése.
 a Rendelőintézet képviselete,
 intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
 házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése,
 az intézmény higiénés rendjének biztosítása és felügyelete,
 az intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenőrzése,
 az orvosi és asszisztensi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,
 tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét,
 ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat,
 megszervezi az intézmény belső ellenőrzését,
 elkészíti az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, kötelezően előírt szabályzatait, továbbá az intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket,
 kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel,
 kapcsolatot tart nemzetközi intézményekkel, szervezetekkel,
 támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét,
 folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját,
 az ellátás szervezési feladatok irányítása, kapcsolattartás az alapellátással, társintézményekkel, szociális ellátással,
 minőségirányítási rendszer működtetése,
 ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése,
 mindaz, amit jogszabály a főigazgató hatáskörébe utal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség

        mesterképzés szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés

        legalább ötéves vezetői gyakorlat

        A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        bűntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát

         részletes szakmai önéletrajzot

         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot

         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

         a legalább ötéves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást

         a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek,

         nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűsné Muk Andrea nyújt, a 0692/553-950 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8960 Lenti, Zrínyi Miklós út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3708-14/2016. , valamint a beosztás megnevezését: főigazgató (megbízott vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3708-14/2016., valamint a munkakör megnevezését: főigazgató (megbízott vezető).

vagy

        Személyesen: Hegedűsné Muk Andrea, Zala megye, 8960 Lenti, Zrínyi MIklós út 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első soron következő képviselő-testületi ülés.A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A betöltendő magasabb vezetői megbízás megnevezése: főigazgató (megbízott vezető)
A betöltendő munkakör megjelölése: szakorvos.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egészségügyi Közlöny

        Lenti város honlapja

        Lenti Polgármesteri Hivatalban elhelyezett hirdetőtáblán

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lenti.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

ID: 2768318   Megjelentetés dátuma: 2016.10.15.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.