Intézményvezető

Lakitelek Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gondozási Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Béke utca 20.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény - idősek nappali klubja, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek otthona - tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetem az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletének 8.2. pontjában előírt végzettség,

        a 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet 3.§ (3) bekezdése szerint meghatározott szakmai gyakorlat

        vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

        szociális szakvizsga megléte vagy arra vonatkozó kötelezettségvállalás, hogy a megbízást követő 2 éven belül megszerzi, vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6.§ (8) bekezdése szerinti mentesség igazolása

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

        a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazottijogviszonyba áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        4 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Lakitelek vonzáskörzetében élő, lakóhellyel rendelkező személy

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű döntési képesség, kommunikációs és tárgyalóképesség, szakma iránti elkötelezettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó előírt szakmai és vezetői gyakorlatának meglétét igazoló szakmai önéletrajz

        az iskolai végzettséget, szakképzettséget és az 5 év szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok egyszerű másolata

        a munkakör ellátására, az intézmény vezetésére fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzelések, program

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte

        a szociális szakvizsga meglétét igazoló okirat vagy nyilatkozat, hogy megbízása esetén 2 éven belül megszerzi azt vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6.§ (8) bekezdése szerint mentesség igazolására vonatkozó okirat

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

        nyilatkozat, mely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41.§ (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy vállalja annak megszüntetését jogviszony létesítés esetén

        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek

        nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

        nyilatkoza, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

        nyilatkozat, hogy a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázatot

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. november 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zobokiné Kiss Anita nyújt, a 06 76/449-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lakitelek Önkormányzata címére történő megküldésével (6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2915/2016 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Lakitelek Önkormányzata címére történő megküldésével (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2915/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Személyesen: Németh Nóra, Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48. Polgármesteri Hivatal 8. számú iroda.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról pályázat előkészítője által összehívott bizottság véleményét figyelembe véve dönt a képviselő-testület a benyújtási határidőt követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Lakitelek Önkormányzatának honlapja - 2016. október 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 3.

ID: 2749991   Megjelentetés dátuma: 2016.10.04.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.