Intézményvezető

Lábatlan Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gondozási Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év -ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2541 Lábatlan , Dózsa Gy. u. 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő költségvetési szerv alapító okiratában foglalt tevékenység ellátása (étkeztetés; házi segítségnyújtás; idős, demens személyek nappali ellátása - idősek klubja), az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői szintű irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott felsőfokú végzettség,

        Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        - Az intézmény alaptevékenységébe tartozó területen szerzett 5 év vezetői gyakorlat. - Szociális szakvizsga. - Felhasználói szintű ECDL

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lábatlan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2541 Lábatlan, József A. u. 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Lábatlan Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2541 Lábatlan, József Attila utca 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2016, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Személyesen: Schantzl Edit, Komárom-Esztergom megye, 2541 Lábatlan, József A. u. 60. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról pályázat előkészítője által összehívott bizottság véleményét figyelembe véve dönt a képviselő-testület a benyújtási határidőt követő legközelebbi képviselő-testületi ülésén. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.labatlan.hu - 2016. szeptember 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte, - részletes szakmai önéletrajz, - az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, - iskolai végzettséget, szakképzettséget és az 5 év szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok másolata, - a szociális szakvizsga meglétét igazoló okirat vagy nyilatkozat, hogy megbízása esetén 2 éven belül megszerzi azt, vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 6. § (8) bekezdése szerinti mentesség igazolására vonatkozó okirat, - nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy vállalja annak megszüntetését jogviszony létesítésének esetén, - hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek, továbbá a személyes adatok kezeléséhez hozzájárulás, - nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt - nyilatkozat, hogy a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázatot.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754697   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.