Kisgyermekgondozó,-nevelő

Kunszentmiklós Város Képviselő-Testület

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Napsugár Bölcsőde Kunszentmiklós
Napsugár Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6090 Kunszentmiklós, Vásártér 14.B.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős az intézmény irányításáért, szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért. Munkáltatói jogkör gyakorlása. Felel költségvetés alapján a személyi és tárgyi feltételek biztosításáért. Szabályzatok készítése, szakmai programok kidolgozása. Költségvetés, beszámoló készítése. Magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése. Jogszabályban előírt pénzügyi, gazdasági feladatok felelősségteljes ellátása. Gondozottak felvételével, ellátásával kapcsolatos szakmai feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, csecsemő- és kisgyermekgondozó ,

        Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben sze - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy. Cselekvőképesség. 1. kora gyermekkor pedagógiája szakirányon szerzett neveléstudomány-szakos bölcsész (MA), vagy 2. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), vagy 3. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ), b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), e)

        kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ),csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ) f) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy pedagógus.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Személyes adatokat tartalmazó, valamint a szakmai gyakorlatot is igazoló részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz. Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel. Végzettségeket, szakképzettségeket igazoló okiratok hiteles másolata. 90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésé

        kezeléséhez hozzájárul. Nyertes pályázóként vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidőben eleget tesz. A döntés meghozatala során kéri-e a képviselő-testület zárt ülésének tartását. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek

        gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. Megbízást megelőzően nyilatkozik arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. A pályázatot papír alapon és elektronikus formában is kérjük benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kunszentmiklós Város Képviselő-Testület címére történő megküldésével (6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 676-4/2016 , valamint a beosztás megnevezését: kisgyermekgondozó,-nevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Kunszentmiklós Város Képviselő-Testület címére történő megküldésével (6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 676-4/2016, valamint a munkakör megnevezését: kisgyermekgondozó,-nevelő.

        Elektronikus úton kunszent@t-online.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Bizottságvéleményezése után a soron következő képviselő-testületi ülésen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kunszentmiklos.hu - 2016. november 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 25.

ID: 2828171   Megjelentetés dátuma: 2016.11.26.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.