Intézetvezető (kulturális tanácsos diplomata)

Külgazdasági és Külügyminisztérium

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Külgazdasági és Külügyminisztérium

intézetvezető (kulturális tanácsos diplomata)

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű legfeljebb 5 év –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, Magyarország Kairói Nagykövetsége - Kairói MKSZ, .

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

98. Nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai feladatok feladatkör, 82. Külügyi feladatkör és 96. Kulturális igazgatási feladatkör

Ellátandó feladatok:

a) a fogadó ország és Magyarország közötti kulturális, oktatási és tudományos együttműködés formáinak bővítése érdekében kulturális szakdiplomáciai és protokolláris tevékenységet folytat, ellátja a nagykövetség részeként működő kulturális szolgálat (intézet) kulturális, oktatási és tudományos együttműködéssel összefüggő feladatait,
b) szervezi, elősegíti és támogatja a fogadó országgal közös kulturális programokat, rendezvényeket,
c) irányítja és szervezi a Kulturális Szolgálat tudományos és oktatási feladatait, felügyeli, szervezi a magyar nyelvoktatást, a magyar nyelv disszeminációjával kapcsolatos programokat,
d) elkészíti a Kulturális Szolgálat működésének éves programtervét, e) alakítja szervezi a Kulturális Szolgálat programjait és programkínálatát, valamint annak arculatát és brandjét,
f) közreműködik a fogadó országi és a magyar közös interkulturális rendezvények előkészítésében, lebonyolításában,
g) ellátja a magyar tudomány népszerűsítésével, a tudományos együttműködésekkel és a felsőoktatási kapcsolatok fejlesztésével kapcsolatos feladatokat,
h) gondoskodik a Kulturális Szolgálat használatában lévő, a alaptevékenységének ellátásához kapcsolódó könyvtár gondozásáról.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kulturális diplomáciai feladatok ellátása, a külképviselet részeként működő központ szakmai irányítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Illetmény és devizaellátmány (EUR) megállapítására és az egyéb juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, továbbá annak végrehajtási rendeletei, valamint a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet, a 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet, a 2/2012. (II. 16.) KüM utasítás és a Külgazdasági és Külügyminisztérium vonatkozó belső szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem,

        vezetői - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        nemzetbiztonsági ellenőrzés kockázatmentes eredménye

        kiterjedt művészeti/tudományos és kulturális kapcsolatrendszer

        külszolgálatra alkalmas egészségi állapot (orvosi igazolás csatolása nem szükséges)

        a diplomata munkakör betöltéséhez, illetve gazdálkodási feladatok ellátásához szükséges belső kötelező vizsgák teljesítésének vállalása

        az arab és az angol nyelv okmányokkal igazolt ismerete, melyek közül az egyik felsőfokú „C”, a másik középfokú „C” típusú

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        lehetőség szerint több éves releváns külföldi szakmai- vagy munkatapasztalat

        egy másik élő világnyelv legalább középfokú szintű, okmányokkal igazolt ismerete

        érvényes „B” kategóriás gépjárművezetői engedély és személygépkocsi-vezetői gyakorlat

        nemzetközi kulturális, protokolláris vagy diplomáciai területen szerzett érdemi munkatapasztalat

        protokolláris rendezvények szervezésének ismerete

        érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzés (kockázatmentes szakvélemény) megléte

        tudományos fokozat (PhD vagy DLA)

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű munkabírás,

        Kiváló szintű problémamegoldó és konfliktuskezelési képesség,

        Kiváló szintű önálló munkavégzés,

        Jó szintű felelősségvállalás, felelősségtudat,

        Kiváló szintű alkalmazkodó- és helyzetfelismerő képesség,

        Jó szintű szakmai elhivatottság, fegyelmezett és lényeglátó munkavégzés,

        Kiváló szintű más vezetőkkel és a munkatársakkal való alkotó együttműködés,

        Jó szintű koordinációs, szervező- és problémamegoldó készség,

        Kiváló szintű integritás, megbízhatóság és etikus magatartás,

        Kiváló szintű precizitás, alaposság együttműködés,

        Kiváló szintű terhelhetőség, rugalmasság, tanulékonyság,

        Kiváló szintű szintű kommunikáció (írásbeli, szóbeli),

        Kiváló szintű idegen nyelven történő szóbeli kifejező- és meggyőzőkészség,

        Jó szintű képesség mind csapatban, mind egyénileg a magas szintű munkavégzésre,

        Kiváló szintű képesség és készség, mások motiválására és irányítására,

        Jó szintű teljesítménymotiváció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázathoz a 45/2012. (III.20) Korm. rendelet melléklete szerint – hiánytalanul és folytatólagosan kitöltött, fényképes - részletes szakmai (közszolgálati) önéletrajz, a tudományos munkák (művek, önálló alkotások, publikációk, stb.) felsorolása

        a végzettség(ek), szakképzettség(ek), szakképesítés(ek) és az idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolata

        az álláshelyet elnyert személy 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell, hogy rendelkezzen

        az intézetvezetői tevékenységet, a központ irányítását, vezetését, a szakmai munkáját körvonalazó stratégiai terv (max. nyolc A/4-es oldal terjedelemben), amely tekintetbe veszi az adott országgal ápolt kulturális, oktatási, tudományos kapcsolatok jellegzetességeit

        a pályázó eddigi és jelenlegi szakmai munkájáról szóló tájékoztatás, referenciák megjelölése (tevékenységének rövid ismertetése, munkahely, beosztás megjelölésével)

        írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, illetve azoknak a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a pályázati eljárás lefolytatásában és elbírálásában részt vevő munkatársai részéről történő megismeréséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Külgazdasági és Külügyminisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKM/20161123/adm , valamint a munkakör megnevezését: intézetvezető (kulturális tanácsos diplomata).         Postai úton, a pályázatnak a Külgazdasági és Külügyminisztérium címére történő megküldésével (1027 Budapest, Bem rakpart 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKM/20161123/adm, valamint a munkakör megnevezését: intézetvezető (kulturális tanácsos diplomata).

        Elektronikus úton Külgazdasági és Külügyminisztérium részére a palyazat11@mfa.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be, az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni:"Kairói MKSZ intézetvezető". A pályázati felhívásban szereplő összes, megfelelő formában megküldött dokumentum esetén tudjuk befogadni a pályázatot. A határidőn túl/hiányosan/nem megfelelő formában beküldött pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatok elbírálása a felhívás megjelenését követően folyamatosan történik a kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormany.hu - 2016. november 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézetvezetői (kulturális tanácsos diplomata) munkakör betöltésére kiírt pályázatot a KKM hirdeti meg.
Sikeres pályázati eljárást és kiválasztást követően a jelentkező köteles a KKM által – a Kulturális és Tudománydiplomáciáért Felelős Államtitkárság közreműködésével - megszervezett belföldi felkészülésen részt venni. A sikeres kiválasztást követően a belföldi állományba történő felvételre, belépésre és a felkészülés megkezdésére a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása után, a kockázatmentes biztonsági szakvélemény kiállítását követően, várhatóan legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.
A KKM, Kulturális és Tudománydiplomáciáért Felelős Államtitkársága által igazolt (szakmai) felkészítés megtörténte.
A KKM által szervezett, a munkakör ellátásához szükséges külügyi szakmai alapvizsga és gazdálkodási vizsga (kötelező belső képzésként történő) eredményes letétele.
Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a pályázat nyertesének – a kinevezéshez – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzésnek és - az esetlegesen vele kiutazó családtagjaival - együtt orvosi (foglalkozás egészségügyi) alkalmassági vizsgálatnak kell alávetnie magát, továbbá a munkaköréhez kapcsolódóan vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A KKM fenntartja a jogot az adott állomáshelyre kiírt pályázati felhívás visszavonására és az érintett munkakör pályázaton kívül, meghívással, kijelöléssel vagy belső pályázati eljárás útján történő betöltésére. A beküldött pályázatokat, illetve az abban foglalt adatokat a KKM az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. A benyújtott és kiválasztásra nem került pályázati anyagok az elbírálásra előírt határidőt követő 15 munkanapon belül törlésre/megsemmisítésre kerülnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 24.

ID: 2827762   Megjelentetés dátuma: 2016.11.25.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.