Biztonságtechnikai mérnök

Külgazdasági és Külügyminisztérium

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Biztonsági, Informatikai és Távközlési Főosztály

biztonságtechnikai mérnök

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű előre láthatóan 5 év –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 26. számú biztonságtechnikai feladatkör: I. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

- végzi a Külgazdasági és Külügyminisztérium a tömeges migrációval és terrorfenyegetettséggel összefüggésben Magyarország veszélyeztetett külképviseletei biztonságának megerősítése, infokommunikációs biztonságának fejlesztése, valamint a stabil és helyi szolgáltatótól független műholdas összeköttetés biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló a 1115/2016. (III.9.) Korm. határozat végrehajtása érdekében a főosztály feladat és hatáskörébe tartozó feladatokat, különös tekintettel a külképviseletek fizikai biztonságának fejlesztését érintő biztonságtechnikai feladatokra,
- figyelemmel kíséri a felelősségi körébe utalt külképviseletek biztonságtechnikai helyzetét, karbantartási igényét,
- javaslatokat tesz a felelőségi körébe utalt külképviseletek biztonsági és biztonságtechnikai berendezéséinek karbantartására, szükség szerinti fejlesztésére, cseréjére a folyamatos megbízható üzemeltetés feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtására
- figyelmemmel kíséri a biztonságtechnikai piacon megjelenő új fejlesztéseket, eszközöket, értékeli azok külképviseleti használhatóságát és javaslatot tesz új típusú eszközök, megoldások rendszeresítésére
- szükség esetén részt vesz a külképviseletek védelméhez szükséges egyedi fejlesztésű biztonsági eszközök fejlesztésében, tervezésében és koordinálja a gyártást
- a külképviseletekről beérkező hibajelzések esetén szakmai segítséget nyújt a külképviseletek biztonságtechnikai felelőseinek a hiba behatárolásához, az általuk elvégezhető helyszíni javításához, gondoskodik a javításhoz szükséges anyagok kiküldéséről
- szükség esetén elvégzi a külképviseleteken szükséges helyszíni javítási munkákat
- részt vesz az új külképviseleti épületek kiválasztásában, biztonsági szempontból írásban értékeli azokat
- részt vesz a külképviseleti épületek felújítási és átépítési terveinek véleményezésében, az építészeti tervezőkkel és az ING-el egyeztetve gondoskodik a biztonsági szempontok figyelembe vételéről
- megtervezi a külképviseletek részére szükséges mechanikai és elektronikai védelmeket, elkészíti azok előzetes kiviteli terveit, a szükséges csövezési terveket, műszaki leírásokat, megtervezi a biztonságtechnikai rendszerek részére szükséges erősáramú és informatikai csatlakozásokat
- építészeti átalakítással egybekötött biztonságtechnikai munkák esetén részt vesz a biztonsági rendszer kivitelezőjének kiválasztásában az ING-el közösen, részt vesz a koordinációs egyeztetéseken, gondoskodik a biztonsági területet is érintő műszaki kérdések írásbeli megválaszolásáról
- külső kivitelezővel történő biztonságtechnikai munkákhoz elkészíti az ajánlatok bekéréséhez szükséges műszaki dokumentációt, műszaki szempontból értékeli a beérkezett ajánlatokat - külső kivitelező esetén részt vesz – szükség esetén - a munkaterület átadásában, elvégzi a kivitelezővel szükséges műszaki egyeztetési feladatokat, átveszi az elkészült munkát és értékeli azt, műszaki segítséget adva a teljesítés igazolás kiadásához, az átvétel után végrehajtja a szükséges programozási műveleteket és átadja a berendezéseket a külképviseletnek használatra
- részt vesz a külképviseleteken szükséges biztonságtechnikai telepítési munkákban, kábelhálózat kiépítésében, a mechanikai és elektronikai eszközök és berendezések felszerelésében, programozásában, a helyszíni oktatásban
- elkészíti, illetve külső kivitelező esetén átveszi és ellenőrzi a megvalósulási dokumentációt, gondoskodik annak irattárban történő elhelyezéséről
- gondoskodik arról, hogy a meglévő dokumentációkban az időközben történt változások átvezetésre kerüljenek, amennyiben azok tervezésében, vagy kivitelezésében részt vett
- elkészíti a minősített adatkezelésben érintett helyiségek fizikai védelmének – előírásokban meghatározott formátumú - terveit és szükséges engedélykérelmeket, gondoskodik azok időben történő megküldéséről a hatóságok felé
- értékeli a felelősségi körébe tartozó külképviseletek biztonsági jelentéseit és javaslatot tesz az azokban felvetésre ker

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részt vesz a Külgazdasági és Külügyminisztérium és irányított szervei vonatkozásában a 1115/2016. (III.9.) Korm. határozat végrehajtása érdekében a főosztály feladat és hatáskörébe tartozó feladatokban, különös tekintettel a külképviseletek fizikai biztonságának fejlesztését érintő biztonságtechnikai feladataiban.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, biztonságtechnikai mérnöki vagy villamos mérnöki végzettség,

        Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

        Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyarországon bejegyzett állandó lakcím/lakóhely

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        nemzetbiztonsági ellenőrzés kockázatmentes eredményének megléte (kockázatmentes biztonsági szakvélemény)

        közigazgatási vizsgák megléte (közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga)

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű felelősségvállalás, felelősségtudat,

        Kiváló szintű szakmai elhivatottság, fegyelmezett és lényeglátó munkavégzés,

        Jó szintű vezetőkkel és a munkatársakkal való alkotó együttműködés,

        Kiváló szintű problémamegoldó készség,

        Kiváló szintű integritás, megbízhatóság és etikus magatartás,

        Kiváló szintű logikus gondolkodás, precizitás, alaposság,

        Jó szintű terhelhetőség, rugalmasság, tanulékonyság,

        Jó szintű teljesítménymotiváció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti – hiánytalanul kitöltött – közszolgálati önéletrajz

        az iskolai végzettséget és egyéb szakképzettséget, valamint a nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata elektronikus (szkennelt) formátumban

        motivációs levél (legfeljebb egy A4-es oldalon)

        elektronikus (szkennelt) formátumban aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a Külgazdasági és Külügyminisztérium feladatkörében eljáró munkatársai részéről a pályázattal összefüggően történő kezeléséhez

        esetleges referencia igazolások és ajánlások (nem kötelező)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Külgazdasági és Külügyminisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKM/20161012/Adm , valamint a munkakör megnevezését: biztonságtechnikai mérnök.         Postai úton, a pályázatnak a Külgazdasági és Külügyminisztérium címére történő megküldésével (1027 Budapest, Bem rakpart 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKM/20161012/Adm, valamint a munkakör megnevezését: biztonságtechnikai mérnök.

        Elektronikus úton Külgazdasági és Külügyminisztérium részére a palyazat12@mfa.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be, az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni:BIZTONSÁGTECHNIKAI PÁLYÁZAT. A pályázati felhívásban szereplő összes, megfelelő formában megküldött dok. esetén tudjuk befogadni a pályázatot. A határidőn túl benyújtott vagy hiányosan/nem megfelelő formában beküldött pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatok elbírálása a felhívás megjelenését követően folyamatosan történik, kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormany.hu - 2016. október 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felhívjuk a figyelmet, hogy szükség szerint a Külgazdasági és Külügyminisztérium dönthet a pályázati határidő alatti folyamatos meghallgatásokra történő behívásról is! A pályázat eredményéről az elbírálásra előírt határidőt követő 8 napon belül csak az eredményesen pályázók kapnak értesítést a pályázati anyagban megadott elektronikus elérhetőségre. Amennyiben a pályázó nem járul hozzá pályázati anyagának adatbázisban történő rögzítéséhez, a benyújtott sikertelen pályázati anyagok az elbírálásra előírt határidőt követő 15 munkanapon belül törlésre/megsemmisítésre kerülnek. A beküldött pályázatokat, illetve az abban foglalt adatokat a KKM az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. A beküldött és kiválasztásra nem került pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a pályázat nyertesének – a kinevezéshez – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzésnek és a munkaköréhez kapcsolódóan vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. Az állás betöltéséhez a büntetlen előélet és a nemzetbiztonsági ellenőrzésen való megfelelés elengedhetetlen. A Külgazdasági és Külügyminisztérium fenntartja a jogot jelen pályázati felhívás visszavonására és az érintett munkakör pályázaton kívül, a Kttv. 45. § (1) bekezdése szerinti meghívásos vagy belső áthelyezési eljárás útján történő betöltésére.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 13.

ID: 2767393   Megjelentetés dátuma: 2016.10.14.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.