Belső ellenőr

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Ellenőrzési Főosztály

belső ellenőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1119 Budapest, Andor utca 47-49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben rögzített belső ellenőrzési feladatok, így különösen:
a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutatók és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső ellenőrzések elvégzése, a belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelésének vizsgálata, elemzése, értékelése, javaslattétel a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében,
szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzések keretében gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok teljesítése,
• a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, értékelések és javaslatok jelentésbe foglalása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Főigazgatóságnál hatályban lévő kollektív szerződés és a KEF szabályzataiban rögzített rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Felsőfokú szakirányú végzettség a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A. § előírása szerint.

        Az Áht. 70. § (4) bekezdésében előírtak szerinti regisztrálás 2016. január 1. előtt, ennek hiányában 2016. január 1-et követően a tevékenység gyakorlásáról az államháztartásért felelős miniszternek történő bejelentés tétel igazolása.

        ABPE I. vizsga (belső ellenőr).

        A 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 1/A § a) és c) pont szerinti esetben legalább két éves, a b) pont szerinti esetben legalább öt éves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli vagy az adott költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó területen szerzett szakmai gyakorlat.

        Magabiztos Office használat.

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

        Nemzetbiztonsági eljárás tudomásulvétele.

        Magyar állampolgárság.

        Büntetlen előélet.

        Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Európai Uniós programok kifizetésének ellenőrzésében szerzett gyakorlat.

        Mérlegképes, vagy okleveles könyvvizsgálói képesítés.

Elvárt kompetenciák:

        Megbízhatóság.,

        Felelősségvállalás, felelősségtudat.,

        Terhelhetőség, pontos, precíz munkavégzés.,

        Jó szervezőkészség.,

        Önállóság, jó kommunikációs és problémamegoldó képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó részletes fényképes szakmai önéletrajzát;

        motivációs levelet;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy annak kiállítására tett kötelezettségvállalási nyilatkozat;

        a végzettséget, regisztráltságot és ABPE vizsgát igazoló dokumentumok másolatát;

        a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik;

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat sikertelensége esetén hozzájárul önéletrajza zárt kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/1125/2016 , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.         Postai úton, a pályázatnak a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság címére történő megküldésével (1119 Budapest, Andor utca 47-49. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/1125/2016, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

        Elektronikus úton Jakab Tamásné részére a tamasne.jakab@kef.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Profession.hu - 2016. november 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: 4 hónap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 29.

ID: 2833758   Megjelentetés dátuma: 2016.11.30.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.