Óvodavezető

Kondó Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kondói Harica-völgyi Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3775 Kondó, Szabadság utca 87.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) - (3) bekezdéseiben meghatározott feladatkör. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az óvodában dolgozók munkájának irányítása, az intézmény törvényes működésének biztosítása, gazdálkodási rendjének betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

        büntetlen előélet,

        annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        a pályázat zárt, vagy nyílt képviselő-testületi ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozó nyilatkozat,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény 41. § (2) bekezdés szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai életrajza,

        az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás alatt,

        az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, valamint vezetési program,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, továbbá a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik,

        a pályázó nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fajder Gábor polgármester nyújt, a 48/521-025 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kondó Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3775 Kondó, Szabadság utca 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 404/2016. , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Kondó Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3775 Kondó, Szabadság utca 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 404/2016., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban biztosított véleménynyilvánítási joggal rendelkező szervezetek véleményének beérkezése után a megbízásról Kondó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázót a pályázat kiírója személyesen is meghallgathatja. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kondó Község Önkormányzata, mint fenntartó Kondó, Szabadság utca 81. szám alatti hirdetője. - 2016. november 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 26.

ID: 2828898   Megjelentetés dátuma: 2016.11.27.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.