Tagintézményvezető-helyettes (Makó)

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezővásárhelyi Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Almási Tagintézménye

tagintézményvezető-helyettes (Makó)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. 01. 16. - 2022. 08. 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900 Makó, Almási utca 52.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tagintézményvezető-helyettesként a tagintézmény-vezető munkájának segítése, a tagintézmény-vezető távolléte vagy akadályoztatása esetén helyettesítésének ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség,

        cselekvőképesség,

        büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,

        megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz,

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),

        tagintézményvezető-helyettesi program,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés), valamint adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Borkáné Dudás Mónika intézményvezető nyújt, a 06-62/510-950 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezővásárhelyi Tankerülete címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-10-07 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézményvezető-helyettes (Makó).         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hódmezővásárhelyi Tankerülete címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2016-10-07, valamint a munkakör megnevezését: tagintézményvezető-helyettes (Makó).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vezetői megbízás betöltéséről a tankerületi igazgató dönt. A pályázatot kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 17.

ID: 2772030   Megjelentetés dátuma: 2016.10.18.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.