Kollégiumi intézményegység-vezető

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégiumba

intézményegység-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.02.01-2022.01.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kollégiumi intézményegység munkájának szervezése, irányítása, képviselete. Az intézményegység szakszerű és törvényes működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy egyetem tanulásukban akadályozottak szakos gyógypedagógiai tanár, vagy értelmükben akadályozottak szakos gyógypedagógiai tanár, vagy oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár végzettség,

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény 20.§-nak való megfelelés

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        adott szakterületen szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        motivációs levél

        az intézményegység vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

        a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló tértivevény. Az erkölcsi bizonyítványnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó büntetlen előéletű, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény 20.§ (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint vele szemben a 20.§ (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Anikó intézményvezető nyújt, a 52/531-690 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/082/5059-2/2016 , valamint a beosztás megnevezését: kollégiumi intézményegység-vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/082/5059-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: kollégiumi intézményegység-vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Debreceni Tankerület Igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, öt azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Debreceni Tankerülete címére (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT - Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium kollégiumi intézményegység-vezetői beosztására".

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 10.

ID: 2761471   Megjelentetés dátuma: 2016.10.11.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.