Intézményvezető

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 79.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését,
 Az intézményvezető a magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény Alapító Okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását és ellenőrzését,  felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért,  gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat, képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat valamint hatóságok előtt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően, és a vonatkozó önkormányzati döntések az irányadóak azzal, hogy a leendő intézményvezető iskolai végzettsége, egyéb képesítései, végzettsége, korábbi munkaviszonyainak időtartama, vezetői megbízása alapján kiszámolt illetménye a munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel kiegészítve kerülhet majd megállapításra az intézményvezető kinevezésekor a Képviselő-testület rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet Alapellátások. 1. pontjában a magasabb vezetői megbízás betöltéséhez meghatározott képesítés megléte,,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Legalább 5 év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező illetve bevándorolt vagy letelepedett,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

        az intézményvezető közalkalmazotti munkaköre: esetmenedzser

        gyermekjóléti alapellátásban szerzett szociális szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        magasabb vezetői gyakorlat

        család és gyermekjóléti szolgálatnál szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         az iskolai és a szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát

         a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,

         az intézmény vezetésére vonatkozó programját a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel együtt,

         legalább 5 éves szakmai gyakorlat igazolása

         3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt arról, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkaköre részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy ezen dokumentum megkérésének igazolását.

         az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról szóló munkáltatói igazolást,

         gyermekjóléti alapellátásban szerzett szociális szakvizsga meglétét igazoló dokumentum másolatát

         nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

         nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul-e a személyét érintő ügy nyilvános ülésen történő tárgyalásához

         nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

        nyilatkozatot a Kjt. 41.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi okokra

         Nyilatkozatot, miszerint az 1997. évi XXXI. Tv. 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

         Nyilatkozatot a 257/2000. (XII.26.) korm. rend 3/A §-a alapján, miszerint nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ábrahám-Fúrús András polgármester nyújt, a 06-77/481-144 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 73/2016. sz. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető .         Postai úton, a pályázatnak a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 73/2016. sz., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető .

        Személyesen: Polgármesteri Titkárság , Bács-Kiskun megye, 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A szakértő bizottság véleményezését követően, a pályázat benyújtási határidejétől számított 60 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kiskunmajsa.hu - 2016. október 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunmajsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 6.

ID: 2756396   Megjelentetés dátuma: 2016.10.07.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.