ESZI intézményvezető

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Keszthely Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. január 1-től 2021. december 31--ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Csók I. u. 1/A.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális alap-, szakosított és gyermekek bölcsődei ellátását biztosító intézmény vezetőjeként feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói, valamint az alapító okirat szerinti (idősek tartós bentlakásos és nappali ellátása, bölcsődei ellátás, szociális közétkeztetés) feladatainak ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 8.2. pontjában az intézményvezető munkakörre előírt felsőfokú képesítés,,

        min.5 év felsőfokú végzettséget/szakmai képesítést igénylő,gyermekvéd.,szoc.ellátás,eü-i,okt.ter. - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szerzett vezetői gyakorlat. - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        pályázati feltételekben meghatározottak igazolása, (iskolai végzettséget, képesítést, szociális szakvizsga meglétét vagy az alóli mentességet igazoló okirat, igazolás vezetői gyakorlatról),

        az intézmény vezetésére vonatkozó program (a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, különös tekintettel a gazdálkodási és racionalizálási elképzelésekre),

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        nyilatkozat arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül a szociális szakvizsga megszerzését,

        nyilatkozat miszerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

        nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,

        nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerjék,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalását kéri,

        nyilatkozat a Kjt. 41. és 44.§-ok szerinti összeférhetetlenségről, miszerint közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn,

        nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

        nyilatkozat arról, hogy vállalja 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gábor Hajnalka aljegyző nyújt, a 06-83-505-507 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/277/2016. , valamint a beosztás megnevezését: ESZI intézményvezető .         Postai úton, a pályázatnak a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/277/2016., valamint a munkakör megnevezését: ESZI intézményvezető .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében foglalt szakértő, továbbá a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (10) bekezdés c) pontjában megjelölt tagokkal bővített szakmai bizottság véleményezi. A kinevezésről Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.keszthely.hu - 2016. október 7.

        www.3sz.hu - 2016. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (2) bekezdése alapján magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe (szociális munkás) kinevezhető. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével. Juttatások a Kjt., továbbá a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 12.

ID: 2765389   Megjelentetés dátuma: 2016.10.13.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.