Igazgató

Kerekegyháza Város Önkormányzata

A munkavégzés helye
Bács-Kiskun megye
Munkaidő
teljes munkaidő

Munkahelyi információk

Feladatkör, kompetenciák és felelősség

Kerekegyháza Város Önkormányzata

                           

a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.01.01.-2022.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6041 Kerekegyháza, Szent István tér 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

tervezi, szervezi, fejleszti, irányítja és ellenőrzi az intézményi munkát, gyakorolja az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogokat, biztosítja az intézményi gazdálkodás szakszerűségét és törvényességét, szervezi a település közművelődési, kulturális életét

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a \"Közalkalmazottak jogállásáról szóló\" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. ( XI.20.) Korm. rendelet szerint rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú közművelődési szakképzettség a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdés h) pontja szerint;felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor diploma, oklevél,

        közművelődési szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        Angol nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs és szervezőkézség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes szakmai önéletrajza

        Az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel(vezetői program)

        Az iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot , nyelvismeretet igazoló okmányok másolata

        Erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról. hogy pályázatába az elbírálásban résztvevők betekinthetnek, megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, pályázata elbírálására vonatkozó képviselő-testületi zárt, vagy nyílt ülés tárgyalásához járul-e hozzá, megbízása esetén vállalja a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G § (2) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzését a jogszabályban leírt feltételek szerint.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marton Adrienn nyújt, a 06/70 459-3271 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kerekegyháza Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4991/2017 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Kerekegyháza Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4991/2017, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Elektronikus úton Marton Adrienn részére a [email protected] E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Marton Adrienn, Bács-Kiskun megye, 6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/A. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat bizottság hallgatja meg, s javaslatuk alapján a képviselő-testület dönt a pályázat elbírálásáról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kerekegyhaza.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezésre kerül. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, - az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt) 21/A § (4) bekezdésében foglaltak kivételével -3 hónap próbaidő kikötésével, közművelődési szakember alapmunkakörben.A képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 7.

ID: 3237305   Megjelentetés dátuma: 2017.11.08.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.