Intézményvezető

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egressy Béni Városi Könyvtár

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. december 1. - 2022. november 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő költségvetési szerv Alapító Okiratában, Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű és törvényes, költséghatékony működtetése, az intézmény szolgáltatásainak jogszabályi feltételek szerinti biztosítása a fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban foglaltak szerint Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatott közalkalmazottak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jovgiszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendeletben az intézményvezető tekintetében meghatározott szakirányú szakképzettség,

        A művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/B. § (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott munkakörben megszerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,

        Nem szakirányú végzettség esetén felsőfokú munkaköri szakvizsga meglétének igazolása

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        Nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

        Vagyonnyilatkozazat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Nyilvános könyvtári, közművelődési területen szerzett - legalább 10 év feletti vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai életrajz,

        az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d.) pontja szerinti büntető eljárás hatálya alatt, és - ha a (2c) bekezdésben meghatározott közalkalmazotti jogviszonyt kíván létesíteni - vele szemben nem állnak fenn a (2d) és a (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.)

        iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok, okiratok másolatai,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban részt vevők megismerhetik,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázatot

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Lászlóné nyújt, a 0648/514-757 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 217/2017/HP , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 217/2017/HP, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Személyesen: Szitka Péter polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 7. § (10) bekezdése értelmében a pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül le kell folytatni, eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíteni kell. A pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. A Képviselő-testület a meghall

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kazincbarcika.hu - 2017. szeptember 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat, a pályázati határidőn belül hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli. A kinevezésről a bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a meghallgatást követő ülésén dönt.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 2.

ID: 3204819   Megjelentetés dátuma: 2017.10.03.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.