Tanszékvezető

Kaposvári Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kaposvári Egyetem
Gazdaságtudományi Kar Módszertani Intézet Matematika és Informatika Tanszékére

tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Guba S. utca 40.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szervezeti egység személyzeti és gazdálkodási; kutatási, kutatásszervezési; oktatásszervezési és kommunikációs feladatainak magas szintű ellátása, illetőleg ezek irányítása és felügyelete. A Tanszék képzéseinek, kurzusainak irányítása, tudományos utánpótlás folyamatos nevelése a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karának Szervezeti és Működési Rendje alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 2011. évi CCIV. törvény és ezek végrehajtási rendelete, továbbá az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD,

        tudományos fokozattal rendelkező oktató vagy kutató

        Pályázhatnak, akik megfelelnek a hatályos jogszabályok, valamint a Kaposvári Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában és annak részét képező Foglalkoztatási Követelményrendszerében a vezetői megbízásra meghatározott feltételeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmazni kell: részletes szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását, eddigi oktatói, tudományos, szakmai illetve közéleti tevékenységét, valamint – ha rendelkezik ilyennel – vezetői tapasztalatait, továbbá a megpályázott vezetői megbízás ellátására vonatkozó programot.

        A pályázathoz mellékelni kell:

        az egyetemi végzettséget/mesterfokozatot és szakképzettséget, tudományos fokozatot tanúsító okiratok hiteles másolatát, valamint a vezetői megbízás betöltéséhez szükséges további okiratok/igazolások eredeti példányát vagy hiteles másolatát (amennyiben a személyi anyagban szerepelnek igazolt másolat mellékelendő);

        három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, mellyel igazolja azt, hogy büntetlen előéletű és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (amennyiben a személyi anyagban szerepel, akkor igazolt másolat mellékelendő);

        a pályázó nyilatkozatát munkaviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról;

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll fenn a hatályos jogszabályokban meghatározott összeférhetetlenségi körülmény;

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

        A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vass Júlia nyújt, a 82/505-925 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Egyetem címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Guba S. utca 40. Prof. Dr. Szávai Ferenc rektornak címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/236-1/2016 , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Egyetem címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/236-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

vagy

        Személyesen: Kancellária, dr. Vass Júlia mb. általános kancellárhelyettes, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Guba S. utca 40. Kastély Fsz. 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Jogszabályokban és a Kaposvári Egyetem belső szabályzataiban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ke.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815185   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.