Egyetemi docens

Kaposvári Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kaposvári Egyetem
Rippl-Rónai Művészeti Karon a Médiaművészeti Intézetbe

egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Rippl-Rónai Művészeti Kar képzéseiben résztvevő hallgatók számára az Analóg fotótechnikák, a Felvételtechnika, a Laborgyakorlat, a Kísérleti fotográfia, a Fotótechnika, digitális gyakorlat és a Kreatív fotótervezés tárgyak tanítása, valamint a vezető oktatói besorolásából adódó járulékos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 2011. évi CCIV. törvény és ezek végrehajtási rendelete, továbbá az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        PhD/DLA

        Pályázhatnak, akik: doktori fokozattal, a szakterületen meghatározó jelentőségű idegen nyelvből középfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsgával, vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkeznek, továbbá a munkakör betölthetésének időpontjában megfelelnek a jogszabályokban és a Kaposvári Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának II. kötetét képező Foglalkoztatási Követelményrendszerében az egyetemi docens munkakörre előírt feltételeknek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatnak tartalmazni kell: munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását; eddigi oktatói, tudományos szakmai illetve közéleti tevékenységét; a pályázó oktató-kutató munkájára vonatkozó elképzeléseit.

        A pályázathoz mellékelni kell:

        személyi adatlapot, részletes szakmai önéletrajzot;

        egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegen-nyelvtudást tanúsító okiratok hiteles másolatát, (amennyiben a személyi anyagban szerepelnek az okiratok, akkor igazolt másolat mellékelendő);

        publikációs jegyzék;

        három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, mellyel igazolja, azt hogy büntetlen előéletű és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (amennyiben a személyi anyagban szerepelnek az okiratok, akkor igazolt másolat mellékelendő);

        a pályázó nyilatkozatát az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról;

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

        A pályázatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Vass Júlia nyújt, a 82/505-925 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Egyetem címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Guba S. utca 40. Prof. Dr. Szávai Ferenc rektornak címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/238-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvári Egyetem címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/238-1/2016, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

vagy

        Személyesen: Kancellária, dr. Vass Júlia mb. általános kancellárhelyettes, Somogy megye, 7400 Kaposvár, Guba S. utca 40. Kastély Fsz. 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Jogszabályokban és az Egyetem belső szabályzataiban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ke.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 15.

ID: 2815184   Megjelentetés dátuma: 2016.11.16.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.