Szociális munkás

Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kaposvári Szociális Központ

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.01.01-2021.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Béke utca 47.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, törvényes és költséghatékony működtetése, munkáltatói, vezetői, ellenőrzési feladatok ellátása. Az intézményegységek szakmai munkájának szervezése, összehangolása, irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 8.2. vagy 6.2. alpontjaiban meghatározott, az intézményvezetőre előírt képesítések valamelyike,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        vagy fennálló vagy a megbízással egyidejűleg szociális munkás munkakörben létesített, teljes munkaidőre szóló közalkalmozotti jogviszony;

        magyar állampolgárság;

        cselekvőképesség;

        büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselemény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt.

        legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz;

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló vezetési program

        érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához.

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

        nyilatkozat arról, hogy a KMJV Népjóléti Bizottsága és a Társulási Tanács a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Horváth Mónika nyújt, a 82/501-529 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/275/2016. , valamint a munkakör megnevezését: szociális munkás.         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvár-Sántos Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/275/2016., valamint a munkakör megnevezését: szociális munkás.

és

        Elektronikus úton dr. Gróf Regina részére a human@kaposvar.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat Szakmai Bizottság hallgatja meg, melynek tagjai 1. a Szociális Szakmai Szövetség képviselője; 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Népjóléti Bizottság tanácsnoka; 3. a népjóléti referens; 4. Sántos Község polgármestere. Ezt követően dönt a Társulási Tanács a megbízásról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kaposvar.hu - 2016. november 21.

        www.santos.hu - 2016. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézmény megismerésével kapcsolatban a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény részéről Turnár Jánosné szakmai vezető áll a pályázók rendelkezésére. A benyújtott pályázatra a borítékon tüntessék fel a "Kaposvári Szociális Központ vezetői pályázata" megjelölést, melyet Oláh Lajosné, a Társulási Tanács elnöke részére kell megcímezni. A pályázatot Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sorköz, margók 2,5 cm, sorkizárt, oldalakat számozva, csúszósín + nylonborítóval bekötve kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaposvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 19.

ID: 2818839   Megjelentetés dátuma: 2016.11.20.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.