Igazgató

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.04.01-2022.03.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Csokonai utca 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Meghatározza és irányítja az intézmény szakmai munkáját, gyűjteményi, tudományos, közművelődési és marketing tevékenységét. Elkészíti a könyvtár stratégiai és rövid távú (éves) tervét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére a Kjt. végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/B.§. (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítése:

        a.) szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy

        főiskolai könyvtárosi képzettség,

        b.) idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirattal, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,

        c.) a felsőfokú szakirányú végzettségnek és szakképzettségnek vagy az a.) pontban jelzett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban töltött legalább öt éves szakmai gyakorlat és

        d.) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése;

        2. vagy fennálló vagy a megbízással egyidejűleg főkönyvtáros munkakörben létesített, teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszony (a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, ki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető);

        3. a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást megelőzően az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tétel;

        4. büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll állam elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló vezetési program

        érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány

        végzettséget, nyelvismeretet, gyakorlatot igazoló okiratok másolata,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jágerné Katona Zsuzsanna nyújt, a 82/501-555 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/239/2016. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/239/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat egy szakértői bizottság is meghallgatja. A szakértői bizottságnak tagja Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottságának tanácsnoka, a Közalkalmazotti Tanács által delegált egy tag, illetve egy országos szakmai szervezet (a Magyar Könyvtárosok Egyesülete) képviselője is. Ezt követően dönt Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kaposvar.hu - 2016. szeptember 23.

        www.mvkkvar.hu - 2016. szeptember 23.

        Kapos Televízió képújság - 2016. szeptember 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézmény megismerésével kapcsolatban a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár részéről Köpflerné Szeles Judit igazgató-helyettes áll a pályázók rendelkezésére.
A pályázatokat postai úton kell benyújtani, az eredeti pályázati anyag Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere részére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.) – a borítékon feltüntetve a „Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár vezetői pályázat” megjelölést. A pályázatot Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, szimpla sorköz, margók 2,5 cm, sorkizárt, oldalakat számozva, csúszósín + nylonborítóval bekötve kell benyújtani.
A pályázat második példányát az eredetivel megegyező tartalommal elektronikus úton a human@kaposvar.hu email címre is meg kell küldeni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kaposvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 23.

ID: 2735520   Megjelentetés dátuma: 2016.09.24.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.