Óvodavezető

Kajászó Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kajászói Gyöngysor Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.április 11-től 2022.április 10-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2472 Kajászó, Rákóczi utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakmai irányítása, vezetése, szakszerű és törvényes működtetése. A munkáltatói jog- és feladatkör ellátása az intézmény alkalmazottai tekintetében a jogszabályokban előírt egyeztetési kötelezettségek megtartásával. Az intézmény működésével, működtetésével kapcsolatos minden olyan feladat ellátása és döntés meghozatala, melyet jogszabály, vagy szerződés nem utal más szerv, hatóság vagy szervezet hatáskörébe. Rendszeres kapcsolattartás a fenntartóval. Az óvoda vezetője felel a takarékos gazdálkodásért, az intézmény működését és mindennapi életét meghatározó szabályzatok és programok elkészítéséért, továbbá a gyermekvédelmi feladatok ellátásának megszervezéséért, valamint ellátja a szakági jogszabályokban meghatározott egyéb vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszerétől és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézmény vezetői szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        legalább öt év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

        az intézményben fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyban történő, határozatlan időre szóló alkalmazás feltételeinek teljesülése

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi hatósági erköcsi bízonyítvány

        részletes, fényképes szakmai önáletrajz

        az óvoda elfogadott pedagógiai programját alapul vevő vezetési program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

        végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány és pedagógus szakvizsga másolata

        5 év szakmai gyakorlat igazolása

        a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

        arról szóló nyilatkozat, hogy a magasabb vezetői megbízás elnyerése esetén, a pályázóval szemben a Kjt.41.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mohácsi Györgyné polgármester nyújt, a 06/22/455-528 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kajászó Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2472 Kajászó, Rákóczi utca 71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/796-5/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető .         Postai úton, a pályázatnak a Kajászó Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2472 Kajászó, Rákóczi utca 71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/796-5/2016., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető .

        Személyesen: , Fejér megye, 2472 Kajászó, Rákóczi utca 71. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A megbízásról Kajászó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, a jogszabályban előírt véleményeztetési eljárás lefolytatását követően, a polgármester által felkért szakmai előkészítő bizottság véleményezése alapján. A magasabb vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti munkakörbe való kinevezés esetén három hónap próbaidő kerül kikötésre. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny

        Kajászó Község Önkormányzatának hirdetőtáblája (Kajászó, Rákóczi u. 71.)

        Kajászó Község Önkormányzatának honlapja (www.kajaszo.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató lakást nem tud biztosítani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

ID: 2831901   Megjelentetés dátuma: 2016.11.29.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.