Intézményvezető

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 44.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű, törvényes és gazdaságos működtetése az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátására vonatkozó jogszabályok és fenntartói döntések figyelembevételével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi képzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        a pályázó felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat

        a könyvtári minőségirányítás területén 120 órás képzés keretében szerzett ismeretekkel rendelkezik, vagy a magasabb vezető beosztás ellátására irányuló pályázata benyújtásakor ilyen képzésben vesz részt, és azt igazolja

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a pályázati alapfeltételt meghaladó mértékű szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

        szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló feladóvevény másolata

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

        arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a 2007. évi CLII törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3-132-4-15/2017. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3-132-4-15/2017., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

vagy

        Személyesen: Nagyné dr. Tari Ibolya, Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I. 25/A.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd az önkormányzat bizottságának javaslata alapján a Közgyűlés hozza meg a döntését. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.hodmezovasarhely.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nlvk.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 2.

ID: 3204771   Megjelentetés dátuma: 2017.10.03.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.