Igazgató

Hévíz Város Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

Igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. január 1- 2019. december 31. -ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8380 Hévíz, Rákóczi utca 17-19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató felelős a több telephelyen működő Művelődési Központ, Városi Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és a Fontana Filmszínház törvényes és szakszerű tevékenységéért. Tervezi, szervezi és irányítja az intézményben folyó közművelődési munkát. A fenntartó által meghatározott költségvetésből biztosítja az intézmény működési, személyi és tárgyi feltételeit, felelős a gazdálkodásért. Szervezi a városi programokat, az egyes intézményi funkciók működését. el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Főiskola vagy Egyetem,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

        150/1992. (XI.20.) Korm. rend. 6/F. § (1) bekezdése értelmében alapító okirata szerint több kulturális intézményi funkciót ellátó költségvetési szerv vezetésére megbízást az a közalkalmazott is kaphat, aki legalább az egyik kulturális intézménytípus intézményvezetővel szemben támasztott követelményeinek megfelel, feltéve hogy a kulturális intézményi funkciókat ellátó egységeket az adott alapfeladatra vonatkozó felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező szakember irányítja

        A magasabb vezetői beosztás ellátásához szükséges feltételeket könyvtár, múzeum, és közművelődési intézmény esetén a Korm. rend. 6/A § (1), 6/B § (1), (3) és (4) bekezdései, és a 6/E §. (2) bekezdése határozza meg.

        A Korm. rend. 6/F § alapján tehát ezek közül kell legalább az egyik intézménytípus intézményvezetővel szemben támasztott követelményeinek megfelelni.

        Nyilatkozat a 150/1992. (XI.20) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében szabályozott tanfolyam elvégzésének szándékáról

        vagy nyilatkozat a Korm. rend. 6/G. § (3) értelmében a tanfolyam elvégzésének mentesüléről amennyiben jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik vagy a tanfolyamot a vezetői megbízást megelőzően elvégezést igazoló okirat.

        Vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,

        vezetői program (munkáltató vezetésére, fejlesztésére),

        képesítést igazoló oklevelek másolata,

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        gyakorlat igazolása,

        nyilatkozat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rend.) 6/G. § (2) bekezdésében szabályozott tanfolyam elvégzésének szándékáról,

        vagy nyilatkozat a Korm. rend. 6/G. § (3) értelmében a tanfolyam elvégzésének mentesüléről amennyiben jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik vagy a tanfolyamot a vezetői megbízást megelőzően elvégezést igazoló okirat

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatába az elbírálásban résztvevők betekinthetnek, a pályázat tartalmát megismerhetik, valamint arról, hogy a pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri e.

        a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertalan Linda nyújt, a 83/500-880 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hévíz Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZO/22/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Igazgató .         Postai úton, a pályázatnak a Hévíz Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZO/22/2016., valamint a munkakör megnevezését: Igazgató .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerinti bizottság meghallgatja. A magasabb vezetői megbízással járó közalkalmazotti munkakör, a nyertes pályázó iskolai végzettségének, szakképesítésének függvényében kerül megállapításra. A pályázat elbírálásából kizárásra kerül azon pályázó, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolta hiánytalanul, aki határidőn túl nyújtotta be vagy aki nem a kiírásban meghatározott módon nyújtja be pályázatát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.onkormanyzat.heviz.hu - 2016. október 5.

        Forrás újság - 2016. október 5.

        Hévízi TV - 2016. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hevizgaleria.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 5.

ID: 2754710   Megjelentetés dátuma: 2016.10.06.  
Az állásajánlat egy külső forrásból származik vagy egy másik portálról vettük át.